0sm89juzc4wj6vbr135qt7p7ntp3r4

Sahateollisuus ry:n kirje puoluejohtajille:

Arvoisa puoluejohtaja,

suuret kiitokset puurakentamista ja sahateollisuutta kohtaan esittämistänne arvostavista näkemyksistä Maa-seudun Tulevaisuuden ilmastopaneelissa 9.1. Me itsenäisiä sahateollisuusyrityksiä edustavassa sahateolli-suudessa uskomme, että hiiltä sitovaa sahatavaraa valmistava teollisuus on tulevaisuuden toimiala. Katsomme jopa, että toimialamme on avainasemassa ilmastonmuutoksen hillinnässä. Ilahduttavaa huomata, että puulla on kannattajia läpi puoluekentän.

Puurakentamisen, puutuotteiden käytön edistämisen ja sahateollisen kilpailulukyvyn tiellä on kuitenkin muutamia vakavia esteitä, joihin teillä merkittävinä päättäjinä on mahdollisuus puuttua.

1. Yritystukipolitiikka heikentää sahateollisuutemme kilpailukykyä. Yritystukien tulisi olla tasapuolisia. Vain suurille yrityksille suunnattu energiaveroleikkuri tulee korvata koko teollisuuden energiaverotusta alentamalla. Päästökaupan kompensaatiotuki tulisi poistaa. Sahojen sivutuotteet (puru ja kuori) tulee saattaa verotuksessa tasavertaisiksi muiden uusiutuvien polttoaineiden kanssa.

2. Sahateollisuus on huolissaan pääomaverotuksen kiristämistä ja sen progressiivisuuden lisäämistä koskevista esityksistä. Koska puuraaka-aine kattaa 70 % sahojen kustannuksista, on elintärkeää että puukauppa toimii tasaisesti ja ennakoitavasti. Veroprogression jyrkentyminen lisäisi puukaupan verospekulaatiota ja pilkkoisi puukauppoja pienempiin kokonaisuuksiin, nostaen raaka-ainekustannuksia entisestään.

Puukaupan tulee perustua resurssitehokkuuden ja luonnon- sekä metsänhoidollisten tavoitteiden optimointiin. Veroprogression välttely ei saa ohjata tämän ilmastotavoitteidenkin kannalta tärkeän teollisuudenalan raaka-ainehuoltoa.

Puutuotteiden käytön edistämiseksi sahateollisuus esittää, että elinkeinoon perustuvat pääomaverot kuten metsätulot tulisi eriyttää pörssiosakkeiden verotuksesta tai ottaa näiden kahden pääomalajin merkittävät erot huomioon muulla asiaan kuuluvalla tavalla.

3. Rakentamisella on keskeinen asema ilmastonmuutoksen hillitsemisessä. Puurakentaminen keventää rakentamisen hiilijalanjälkeä. Parhaillaan käynnissä on yksittäisiä puurakennushankkeita, kuten päiväkoteja ja kouluja. Kuitenkin hiiltä sitovan sahatavaran kulutus on kotimaassa pudonnut erittäin alhaiselle tasolle. Materiaalien uusiutuvuus, hiilijalanjälki ja muu ympäristöystävällisyys tulisikin ottaa hankintakriteereiksi niin valtion, kuntien kuin kaupunkien julkisissa hankinnoissa. Puurakenteisen vaihtoehdon selvitysvelvollisuus kaikessa julkisessa rakentamisessa olisi linjassa näiden kriteereiden kanssa.

Hyvä puoluejohtaja, globaali markkinatrendi suosii sahateollisuutta, joka tuottaa uusiutuvista raaka-aineista kierrätettäviä ja hiiltä sitovia tuotteita. Toivomme, että uudella vaalikaudella sahateollisuutta varjostavat julkisen vallan aiheuttamat kilpailuhaitat poistetaan ja tunnustetaan puutuotteiden positiivinen asema ilmastonmuutosta vastaan painiessa.

Kai Merivuori
toimitusjohtaja
Sahateollisuus ry
Puh 040 532 2868
email: kai.merivuori@sahateollisuus.com

Share This