1. Puun saatavuus on turvattava kestävästi ja sahauskelpoinen puu on aina ohjattava sahateollisuuden raaka-aineeksi. Pitkän kiertoajan raaka-aine tulee suunnata pitkän kiertoajan tuotteisiin.

–  Metsien ilmastoviisas hyödyntäminen on tärkeä osa vähähiiliseen talouteen siirtymistä. Suurimmat ilmastohyödyt puunkäytöllä saavutetaan puupohjaisilla pitkäikäisillä tuotteilla. Pitkän hiilivaraston tuotteita valmistavan sahateollisuuden raaka-aineen saatavuus on varmistettava
– Metsänkäsittelymenetelmiä tulee monipuolistaa ja kehittää. Sekä jaksollinen metsänkasvatus että jatkuva kasvatus, ja näiden yhdistelmät tulee pitää osana metsien käsittelyn keinovalikoimaa
– METSO-ohjelman resurssit on turvattava
– Merkittävä osa sahateollisuudesta on riippuvaista Metsähallituksen toimittamasta puusta. Metsähallituksen tukkipuun tarjonta on turvattava.
– Metsien käytön kannustejärjestelmien tulee ohjata laadukkaan tukkipuun tuotantoon ja puun saatavuuden turvaamiseen esimerkiksi keskittämällä tuet taimikon varhaishoitoon, metsäteiden perusparannuksiin ja talousmetsien luonnonhoidon vahvistamiseen. 
– Turvemaiden puuntuotannon tavoitteet on yhteensovitettava ilmasto- ja monimuotoisuustavoitteiden kanssa.
– Kantojen nostosta ja kuitupuun kasvatukseen tähtäävieni heikoimpien kohteiden kunnostusojituksista voidaan luopua
– Puunkuljetusväylien kunnossapidon rahoitus on turvattava koko maassa

2. Elinkeinopolitiikan tulee olla tasavertaista ja kansainvälisesti kilpailukykyistä

– Yritystukien tulee kohdella tasavertaisesti suuria ja PK-yrityksiä

Vain suurille yrityksille kohdennettu energiaveroleikkuri tulee korvata koko teollisuuden energiaverotuksen keventämisellä.

Päästökaupan kompensaatiotuki on poistettava

Metsähakkeen tuki sähköntuotannossa on poistettava

Sahojen sivutuotteet (puru ja kuori) tulee saattaa sääntelyssä, verotuksessa ja tukipolitiikassa tasavertaisiksi muiden uusiutuvien polttoaineiden kanssa

 – Biopolttoaineiden sekoitevelvoite ei saa lisätä vientiteollisuuden logistiikkakustannuksia

3. Sahatavaran ja sen jatkojalosteiden vienninedistäminen on turvattava pitkäjänteisesti

– Wood from Finland – ohjelman rahoitus on turvattava vähintään vuosien 2019-2023 jatkolla

4. Puutuotetoimialan koulutukseen on lisättävä resursseja

– Ammatillisen oppimisen vastuu on säilytettävä valtiolla resursseja lisäämällä
– PK-teollisuuden kyky tukea työssäoppimista on varmistettava
– Korkeakoulujen metsäklusterin opetus- ja tutkimusresurssit on varmistettava. Sahateollisuuden kannalta erityisesti Lahden ammattikorkeakoulu ja Helsingin Yliopiston metsätieteiden laitos ovat merkittäviä.   

5. Rakentamisen sääntelyn tulee tukea puun käyttöä

– Julkista rakentamista tulee ohjata kohti puurakentamista asettamalla sille selkeät tavoitteet
– Julkisessa rakentamisessa tulee aina tutkia puurakenteinen vaihtoehto
– Liikenne- ja viestintäministeriön laatima ”Puun käyttö infrarakentamisessa” ohjelman toteutus tulee varmistaa
– Palomääräykset on muutettava tasavertaisiksi eri materiaaleille