0sm89juzc4wj6vbr135qt7p7ntp3r4

 

1. Puun saatavuus on turvattava kestävästi ja sahauskelpoinen puu on aina ohjattava sahateollisuuden raaka-aineeksi. Pitkän kiertoajan raaka-aine tulee suunnata pitkän kiertoajan tuotteisiin.

 • Metsien ilmastoviisas hyödyntäminen on tärkeä osa vähähiiliseen talouteen siirtymistä. Suurimmat ilmastohyödyt puunkäytöllä saavutetaan puupohjaisilla pitkäikäisillä tuotteilla. Pitkän hiilivaraston tuotteita valmistavan sahateollisuuden raaka-aineen saatavuus on varmistettava
 • Metsänkäsittelymenetelmiä tulee monipuolistaa ja kehittää. Sekä jaksollinen metsänkasvatus että jatkuva kasvatus, ja näiden yhdistelmät tulee pitää osana metsien käsittelyn keinovalikoimaa
 • METSO-ohjelman resurssit on turvattava
 • Merkittävä osa sahateollisuudesta on riippuvaista Metsähallituksen toimittamasta puusta. Metsähallituksen tukkipuun tarjonta on turvattava.
 • Metsien kiertoaikaa tulee tarkastella kokonaiskestävyyden näkökulmasta siten, että metsiin sitoutuvan hiilen määrä, metsien monimuotoisuus, metsien käytön taloudellinen kestävyys ja pitkän elinkaaren tuotteiden raaka-aineen saatavuus varmistetaan. Puun käytön lisääminen ei saa johtaa kiertoaikojen hallitsemattomaan lyhenemiseen metsien hoitorästien hoitamisen kustannuksella.
 • Metsien käytön kannustejärjestelmien tulee ohjata laadukkaan tukkipuun tuotantoon ja puun saatavuuden turvaamiseen esimerkiksi keskittämällä tuet taimikon varhaishoitoon, metsäteiden perusparannuksiin ja talousmetsien luonnonhoidon vahvistamiseen. 
 • Turvemaiden puuntuotannon tavoitteet on yhteensovitettava ilmasto- ja monimuotoisuustavoitteiden kanssa.
 • Kantojen nostosta ja kuitupuun kasvatukseen tähtäävieni heikoimpien kohteiden kunnostusojituksista voidaan luopua
 • Puunkuljetusväylien kunnossapidon rahoitus on turvattava koko maassa

 

2. Elinkeinopolitiikan tulee olla tasavertaista ja kansainvälisesti kilpailukykyistä

 • Yritystukien tulee kohdella tasavertaisesti suuria ja PK-yrityksiä
  • Vain suurille yrityksille kohdennettu energiaveroleikkuri tulee korvata koko teollisuuden energiaverotuksen keventämisellä.
  • Päästökaupan kompensaatiotuki on poistettava
  • Metsähakkeen tuki sähköntuotannossa on poistettava
  • Sahojen sivutuotteet (puru ja kuori) tulee saattaa sääntelyssä, verotuksessa ja tukipolitiikassa tasavertaisiksi muiden uusiutuvien polttoaineiden kanssa
 • Biopolttoaineiden sekoitevelvoite ei saa lisätä vientiteollisuuden logistiikkakustannuksia

 

3. Sahatavaran ja sen jatkojalosteiden vienninedistäminen on turvattava pitkäjänteisesti

 • Wood from Finland – ohjelman rahoitus on turvattava vähintään vuosien 2019-2023 jatkolla. Rahoitustarve 700 t€/vuosi.

 

4. Puutuotetoimialan koulutukseen on lisättävä resursseja

 • Ammatillisen oppimisen vastuu on säilytettävä valtiolla resursseja lisäämällä
 • PK-teollisuuden kyky tukea työssäoppimista on varmistettava
 • Korkeakoulujen metsäklusterin opetus- ja tutkimusresurssit on varmistettava. Sahateollisuuden kannalta erityisesti Lahden ammattikorkeakoulu, Helsingin Yliopiston metsätieteiden laitos ja Itä-Suomen Yliopisto metsätieteiden osasto ovat merkittäviä.

 

5. Rakentamisen sääntelyn tulee tukea puun käyttöä

 • Julkista rakentamista tulee ohjata kohti puurakentamista asettamalla sille selkeät tavoitteet
 • Julkisessa rakentamisessa tulee aina tutkia puurakenteinen vaihtoehto
 • Liikenne- ja viestintäministeriön laatima ”Puun käyttö infrarakentamisessa” ohjelman toteutus tulee varmistaa
 • Palomääräykset on muutettava tasavertaisiksi eri materiaaleille

 

 

Share This