0sm89juzc4wj6vbr135qt7p7ntp3r4

SAHATEOLLISUUS SUHTAUTUU POSITIIVISESTI HALLITUSOHJELMAAN 

”Sahateollisuuden viesti on kuultu hallitusneuvotteluissa”, riemuitsee Sahateollisuusuus Ry:n toimitusjohtaja Kai Merivuori.

Sahateollisuus on avainroolissa pitkäikäisten hiilivarastojen luomisessa.  Sahatavaraa käytetään pääasiallisesti pitkän kiertoajan hiiltä sitoviin tuotteisiin rakennus-, rakennuspuusepän- ja huonekaluteollisuudessa. Hallitusohjelman hiilineutraalisuustavoitteet ovat pitkälti yhteneväisiä sahateollisuuden tavoitteiden kanssa. ”Sahateollisuudella on jo valmiita ratkaisuja toimialakohtaisten vähähiilisyyden tiekarttojen laatimiseksi. Käytännön toimet ratkaisevat ja me olemme valmiita tarttumaan toimeen”, Merivuori sanoo.  Hallitusohjelman mukaan Suomi vaikuttaa aktiivisesti EU:n päästökauppajärjestelmän kehittämiseen siten, että päästöoikeuksienhinta nousee ja ohjaa sekä tehokkaasti että nopeasti päästöjen vähentämiseen. Tämä tukee sahateollisuuden pitkäaikaista tavoitetta turvata sahojen sivutuotteiden kilpailukyky ja tasavertainen kohtelu uusiutuvien polttoaineiden markkinalla.

Sahateollisuus kannattaa myös hallitusohjelman tavoitetta edistää pitkään hiiltä varastoivien puutuotteiden ja sivuvirtojen kestävää hyödyntämistä edistävää tutkimusta ja tuotekehitystä. Tällä varmistetaan sahateollisuuden korkealaatuisten pää- ja sivutuotteiden jalostusarvon kasvu myös tulevaisuudessa. ”Erityisen tärkeänä pidämme hallitusohjelman kirjausta, jossa halutaan varmistaa puuaineksen ohjautuminen tarkoituksenmukaisesti” Merivuori toteaa. Merivuoren mukaan pitkään kasvanutta, sahauskelpoista puuta on valitettavasti ohjautunut sellun tuotantoon. Pitkän kiertoajan tukkipuu tuleekin jatkossa aina ohjata pitkän kiertoajan tuotteisiin, esimerkiksi sahatavaraan ja sen jalosteisiin.

Sahateollisuus toivoo hallitusohjelman mukaisesti avointa keskustelua ja toivottaa tervetulleeksi uudet avaukset puumarkkinoiden toimivuuden ja läpinäkyvyyden lisäämiseksi.

Hallitusohjelma edistää puurakentamisen osaamista ja täydennyskoulutusta rakennusalalla sekä puurakentamisen tutkimusta, tuotekehitystä ja vienninedistämistä. Tavoitteiden saavuttamisessa on tärkeää varmistaa myös puurakentamisen perustana olevan sahateollisuuden osaamisen kehittäminen turvaamalla riittävät resurssit alan johtaville oppilaitoksille.

Kirjausta puutuotteiden jalostusasteen nostamisesta sekä puutuoteviennin edistämisestä toteuttaa menestyksekäs Wood from Finland – menekinedistämisohjelma, jonka jatko tuleekin varmistaa myös tulevalla hallituskaudella hallitusohjelman kirjauksen mukaisesti.

Hallitusohjelman linjaus energiaveroleikkurin poistamisesta ja korvaamista teollisuuden sähköveron alennuksella edistää kilpailuneutraliteetin toteutumista metsäsektorin sisällä. Hallitusohjelman liitteen mukaan asetetaan työryhmä laatimaan ehdotus yritystukia koskevista vähennyksistä. Sahateollisuus korostaa, että myös yritystukitarkastelussa on huomioitava kilpailuneutraliteetti. Esimerkiksi päästökauppakompensaatiosta luopuminen oikaisisi vääristynyttä kilpailua metsäsektorin sisällä.

Polttoaineverouudistus saattaa olla uhka pitkien kuljetusmatkojen sahateollisuudelle, mutta kirjaus ammattibiodieselin käyttöönoton mahdollisuudesta hälventää uhkaa vientikuljetustenkustannusnoususta.

Hallitusohjelma ottaa vastuullisesti kantaa mm. ilmastonmuutokseen, luonnon monimuotoisuuden vähenemiseen ja ympäristön elinkelpoisena säilyttämiseen ja monenväliseen kauppajärjestelmään. Elinvoimaisen Suomen menestyksen avain on kyvyssä tarttua muutoksen tarjoamiin mahdollisuuksiin ja tarjota niihin ratkaisuja. Sahateollisuus haluaa olla näissä talkoissa mukana ja haastaa koko metsäsektorin mukaan reiluun peliin tasavertaisten ja markkinaehtoisten ekosysteemien rakentamiseksi!

Lisätietoja
Kai Merivuori
Puh. +358 40 532 2868

Share This