0sm89juzc4wj6vbr135qt7p7ntp3r4

SAHATEOLLISUUDEN TILASTOKATSAUS 01-06/2019 

Tuotanto

Sahatavaran tuotanto alkuvuonna (01-06) 2019 oli 6,1 miljoonaa kuutiometriä, missä on kasvua edelliseen vuoteen verrattuna 1%. Männyn tuotanto lasku -1% ja kuusen kasvoi 2%. Ruotsissa tuotanto kasvoi samana aikana 3%, ollen 9,8 Mm3. Männyn tuotanto pysyi samana ja kuusi kasvoi 6%

Raaka-aine

Yksityismetsien puukauppa hiljeni ensimmäisen vuosipuoliskon aikana 20% edelliseen vuoteen verrattuna. Tukin ostomäärät pienenivät 30% ja kuitupuun 10%. On kuitenkin huomioitava, että vuoden 2018 määrät olivat ennätyksellisen suuria ja tämän vuoden määrät vastaavat pidemmän ajan keskiarvoa.

Mäntytukin ja kuusitukin hinta oli kesäkuussa 8% alempi kuin edellisenä vuonna. Mäntykuidun hinta oli 3% korkeampi ja muiden kuitupuiden samalla tasolla.

Hakkuut pienenivät alkuvuonna 3%, jossa tukkien pudotus on 8% ja kuitupuun määrät pysyivät samana. Kumulatiivinen hakkuumäärä 12 kk aikana on nyt 66 miljoonaa kuutiometriä.

Myynti kotimaahan

Sahatavaran kotimaankauppa on pudonnut tasolle 2,5 Mm3/vuosi, mikä on noin puolet 2000-luvun alun määristä. Tämä johtuu pääosin pientalojen rakentamisen merkittävästä vähenemisestä.

Vienti

Sahatavaran vientimäärä Suomesta laski alkuvuonna 2%. Kuusen määrä on ollut nousussa (+7%) ja männyn laskussa (-2%).  Kuusen vienti on vähentynyt Saksaan, Hollantiin ja Israeliin sekä noussut eniten Saudi-Arabiaan ja Itävaltaan. Männyllä lasku on ollut suurinta Japaniin, Algeriaan, Viroon ja Israeliin sekä kasvu Egyptiin ja Kiinaan. 

Hinnat ovat laskeneen 6 kk:n aikana 4% edelliseen vuoteen verrattuna ja huippuhinnoista on tultu alas 30 €/m3. Fastmarkets FOEX:in (foex.fi) sahatavaran hintaindeksin mukaan hinnan lasku näyttäisi edelleen jatkuvan.

Euroopan sahatavaraviennin muutoksia

Keski-Euroopan myrsky- ja hyönteistuhojen vaikutus sahatavaramarkkinoihin on alkanut konkretisoitua alkuvuoden aikana. Keski-Euroopasta ja Baltiasta on viety merkittävästi kasvaneita määriä saha- ja höylätavaraa Kiinaan. Myös vienti Amerikkaan on ollut ensimmäisen vuosipuoliskon aikana noin miljoona kuutiometriä, jossa on kasvua noin 20% edelliseen vuoteen verrattuna.

Lähteet: EUROSTAT, LUKE, Sahateollisuus ry, Metsäteollisuus ry, Fastmarkets FOEX

Share This