0sm89juzc4wj6vbr135qt7p7ntp3r4

SAHATEOLLISUUDEN VIESTI HALLITUKSEN ILMASTOSEMINAARIIN

Sahateollisuus on avainasemassa vähähiilisen yhteiskunnan rakentamisessa. Metsiin sitoutunut hiili jatkaa kiertoaan sahatavarassa parhaimmillaan satoja vuosia. Puurakentaminen perustuu sahateollisuuden tuotteisiin. Lisäksi sahateollisuus tuottaa uusiutuvia puupohjaisia kiinteitä polttoaineita. Toimiala on vähäpäästöinen ja sen tuotteet ovat hiilitaseeltaan negatiivisia.

Samoilla markkinoilla toimivia yrityksiä tulee kohdella tasapuolisesti. Nykytilanteessa suomalainen energiapolitiikka suosii suuryrityksiä ja heikentää suomalaisen itsenäisen sahateollisuuden kilpailukykyä kotimaan puumarkkinalla ja kansainvälisessä kilpailussa. Energiaveroleikkuri ja päästökauppakompensaatiot aiheuttavat markkinalla kilpailuvääristymän, kun samalla raaka-aine- ja tuotemarkkinalla toimivat yritykset asetetaan eriarvoiseen asemaan.

Sahateollisuus on sitoutunut liikenteen hiilidioksidipäästöjen leikkaamiseen. Polttoaineverotuksen kiristäminen on kuitenkin heikentänyt alan kansainvälistä kilpailukykyä entisestään, eikä ole johtanut toivottuihin ilmastovaikutuksiin.

 

Sahateollisuuden ratkaisut

Sahateollisuus esittää seuraavia ratkaisuja:

  • Korvataan suuryrityksille suunnattu energiaveropalautusten järjestelmä koko teollisuuden sähköveroluokan II alentamisella EU:n energiaverodirektiivin mahdollistamaan minimitasoon.
    • Fossiilisten polttoaineiden verotuki poistuisi
    • Teollisuuden yrityksiä kohdeltaisiin nykyistä yhdenvertaisemmin
    • Energiaveropalautusten aiheuttama hallinnollinen taakka poistuisi
  • Poistetaan päästökaupan kompensaatiotuki
  • Saatetaan sahojen sivutuotteet (puru ja kuori) sääntelyssä, verotuksessa ja tukipolitiikassa tasavertaisiksi muiden uusiutuvien polttoaineiden kanssa
  • Otetaan käyttöön veroton ammattibiodiesel nopeutetulla aikataululla ja siten vähennetään raskaan liikenteen päästöjä

 

Lisätietoja:
Kai Merivuori puh 020 779 0961

Share This