0sm89juzc4wj6vbr135qt7p7ntp3r4

METSÄYMPÄRISTÖOHJELMA OSANA YHTIÖIDEN OMAA KOULUTUSTA

Kesäkuun alussa Koskitukin puunostajat kokoontuivat Voikoskelle koulutuspäivän merkeissä. Agendalla olivat Sahateollisuuden metsäympäristöohjelma sekä jatkuva kasvatus.

Sahateollisuus ry julkaisi helmikuussa yhdessä jäsenyritystensä kanssa metsäympäristöohjelman, jonka tavoitteena on lisätä luonnonhoitoa hakkuukohteissa ja tehdä metsien monimuotoisuuden vahvistamisesta itsestään selvä osa metsänhoidon arkea. Kuusikohtainen ohjelma tarjoaa konkreettisia ja toteutukseltaan helppoja metsänhoitotoimenpiteitä, joiden vaikuttavuus suhteessa niiden kustannuksiin on myös hyvä.

Ohjelman verkkosivujen lisäksi aiheesta rakennettiin puunhankintaorganisaatioille ja koneurakoitsijoille tarkoitettu verkkokurssi. Kurssin tarkoituksena on esitellä metsäympäristöohjelman toimenpiteet ja varmistaa, että ammattilaiset osaavat hyödyntää ja toteuttaa niitä käytännössä. Kesäkuuhun mennessä koulutuksen oli suorittanut jo yli 600 metsäammattilaista ja esimerkiksi Koskitukin asiantuntijoiden ja urakoitsijoiden keskuudessa suoritusprosentti oli jo huhtikuussa sata prosenttia.

 

Käytäntöä kohteessa

Koulutuspäivän aamuna kolmisenkymmentä koskitukkilaista kerääntyi auringon paahtaessa WHD Gårdin pihaan valmiina siirtymään aamupäiväksi metsäkohteeseen. Päivän kouluttajana toimi Metsäkeskuksen metsänhoidon asiantuntija Pekka Kuitunen, joka oli yhdessä Koskitukin Jarkko Kyöstilän kanssa etsinyt valmiiksi päivän teemoja tukevan kohteen.

Valittu leimikko sijaitsi suositun luontoretkeilyreitin varrella ja osin tästä syystä metsänomistaja oli perinteisen päätehakkuun sijaan halunnut puunkorjuun tapahtuvan ylispuuharvennuksena. Edellisen kerran palstalta oli korjattu puuta kymmenisen vuotta sitten ja jatkuvan kasvatuksen menetelmällä tavoiteltavaa kerroksellisuutta oli jo ehtinyt muodostua.

Kohteesta löytyi myös lähes kaikkia Sahateollisuuden metsäympäristöohjelman piirteitä. Sekapuustoisuudesta huolehtivat kuusten seassa kasvavat koivut ja haavat, maahan jätetyn lahopuun lisäksi palstalle oli tehty tekopökkelöitä ja eri-ikäisistä kuusista sekä vesakosta muodostunut tiheikkö oli jätetty riistalle suojaksi. Lisäksi leimikko rajoittui lampeen, jonka reunaan oli jätetty käsittelemätön, noin 15 metrin vaihettumisvyöhyke.

Keskustelu kävi metsässä vilkkaana Kuitusen kerratessa jatkuvan kasvatuksen periaatteita ja metsäympäristöohjelman toimenpiteitä. Paikalla olleet metsästyksen harrastajat muistuttivat muun muassa riistatiheikön sijoittelusta leimikossa. Nyt kuusen alikasvoksen ympärille muodostunut tiheikkö sijaitsi vanhan ojan reunalla, joka metsästäjien mukaan muodosti surmanloukun lentokyvyttömille metsäkanalintujen poikasille. Toimenpiteistä helpoimpana niin metsänomistajan, puun ostajan kuin urakoitsijankin kannalta pidettiin tekopökkelöiden katkaisua. Sekapuustoisuuden muodostumisen esimerkiksi puhtaaseen männikköön todettiin ottavan runsaasti aikaa ja olevan enemmänkin harvennus- kuin päätehakkuuvaiheen toimenpide.

Lounaan jälkeen koulutus jatkui WHD Gårdin Automuseon tiloissa. Päivän antiin tyytyväinen Koskitukin ostopäällikkö Jouni Vantaala kertoo, että metsäympäristöohjelma on viety kevään aikana rivakasti käytäntöön ja vastaanotto on ollut metsänomistajien keskuudessa positiivinen.

– Lähes jokaisessa Koskitukin tämän kevään ja kesän aikana hakkaamassa kohteessa on tehty yksi tai useampi metsäympäristöohjelman toimenpide. Uskon, että nämä asiat nivoutuvat nopeasti luontevaksi osaksi puukauppaa, eikä niitä pian pidetä enää vain irrallisina, vapaaehtoisina metsänhoitotoimenpiteinä.

 

Share This