0sm89juzc4wj6vbr135qt7p7ntp3r4

SAHATEOLLISUUS ESITTÄÄ VIENTIÄ VAHVISTAVIA JA VÄHÄHIILISYYTEEN KANNUSTAVIA RATKAISUJA 

Valtiovarainministeri Matti Vanhasen ehdotus valtion vuoden 2021 talousarvioksi korostaa vientiteollisuuden toimintaedellytysten parantamista sekä ympäristön ja kilpailukyvyn turvaamista.  

Valtion toimenpiteet logistiikkakustannusten hallitsemiseksi ovat jäämässä budjettiesityksessä vajavaisiksi ja kokonaisvaikutukset jopa negatiivisiksi jo toteutettujen polttoaineverojen korotusten seurauksena. Parafiinisen dieselin verokorotukset ovat vastoin hallituksen ilmastopoliittisia tavoitteita. Logistiikkakustannusten nosto koronatilanteessa ja matalasuhdanteen kynnyksellä sopivat huonosti hallituksen vientiteollisuutta tukeviin tavoitteisiin. Raskaan liikenteen polttoaineveron korottaminen ei ohjaa vähähiilisyyteen, joten korotuksista tulisi budjettiriihessä luopua, eikä kiristää moottoripolttoöljyn verotusta.  

Hallituksen vähähiilisyyden tavoitteiden edistämiseksi käyttöön tulisi ottaa hallitusohjelmaankin kirjattu ammattibiodiesel. Tämä vähentäisi raskaan liikenteen ilmastokuormitusta merkittävästi ja lisäisi vientiteollisuuden kilpailukykyä. Sahateollisuus esittää hallitukselle, että veroton ammattibiodiesel otetaan käyttöön nopeassa aikataulussa.  

Sahateollisuuden kustannuksista merkittävä osuus koostuu raakapuun hankinnasta ja kuljetuksista, sahan prosessissa toimivista trukeista ja pyöräkuormaajista sekä tuotekuljetuksista niin kotimaan asiakkaille kuin vientisatamiin. Polttoaineiden toteutettu veronkorotus lisää sahateollisuuden vuotuisia kustannuksia 6 miljoonaa euroa ja heikentää sahojen kansainvälistä kilpailukykyä entisestään.

Sahatavaran tuotannon hiilijalanjäljestä yli 60 % koostuu logistiikan päästöistä. Konekantaa on joiltakin osin mahdollista sähköistää, mutta raskaan kaluston hiilidioksidipäästöjen vähentämisessä avainroolissa on siirtymä fossiilisista polttoaineista biopohjaisiin polttoaineisiin.

 Lisäksi Sahateollisuus esittää budjettiriihessä puurakentamisen tavoitteellista edistämistä, päästökauppakompensaatiosta luopumista sekä vähähiilisyyteen kannustavan investointiohjelman käynnistämistä.

Share This