0sm89juzc4wj6vbr135qt7p7ntp3r4

SAHATEOLLISUUDEN INVESTOINTIOHJELMA ERINOMAINEN KOHDE EU:N ELVYTYSRAHOITUKSELLE

 

EU:n elpymisvälineen tarkoituksena on vauhdittaa jäsenmaiden talouksien uudelleen käynnistämistä ja maanosan elpymistä. Ilmastoa ja ympäristöä tukevat hankkeet ovat elpymisrahoituksessa keskeisellä sijalla.” Sahateollisuus täyttää kriteerit, jotka Suomen hallitus on määritellyt kestävän kasvun ohjelman painopisteille” Sahateollisuuden yhteiskuntasuhdepäällikkö Anniina Kostilainen sanoo.

Sahatavaran markkinoiden kysynnän kasvu luo hyvän pohjan pitkän aikavälin positiivisille vaikutuksille. Puurakentamisen noste koko EU-alueella kertoo kasvupotentiaalista ja ala on esimerkki taloudellisesti ja sosiaalisesti kestävästä teollisuudesta kautta Suomen. Kilpailukykyinen sahateollisuus ja sen tuottama hiilikädenjälki on edellytys puurakentamisen tavoitteiden toteuttamiselle.  Sahateollisuuden tarvitsema investointiruiske tukisi vihreää siirtymää ja parantaisi tuottavuutta koko maassa.

Suomeen tarvitaan vähähiilisyyteen kannustava investointiohjelma ja se tulee sovittaa EU:n elpymisrahoituksen raameihin. Ohjelman tulee lisätä energia- ja materiaalitehokkuuteen kannustavia investointikannustimia, jolloin se vastaa myös EU:n Green Deal-tavoitteisiin. Sahateollisuuden investointeja tukeva ohjelma olisi erinomainen kohde siirtymisessä kohti vähähiilisempää yhteiskuntaa.

Sahateollisuuden kesäkuussa julkistama hiilitiekartta nostaa esiin alan valtavan ilmastopotentiaalin. Sahateollisuuden tuotteisiin sitoutuu vuositasolla yli 9 miljoonaa tonnia hiilidioksidia, mikä on noin kaksikymmentä kertaa enemmän kuin tuotannon aiheuttamat hiilidioksidipäästöt. Kotimaisiin tuotantopanoksiin perustuva sahateollisuus on kuudenneksi suurin vientiala, jonka tuomat vientitulot vuonna 2019 olivat noin 1,8 miljardia euroa. Investoimalla uuteen teknologiaan sahojen omaa hiilijalanjälkeä on mahdollista pienentää edelleen nykytilasta 82 % vuoteen 2040 mennessä.

Sahateollisuuden työllistävät ja taloudelliset vaikutukset ulottuvat alueellisesti laajalle, myös suurten kasvukeskusten ulkopuolelle. ”Elpymisvälineen hankekokonaisuuksia laadittaessa ei saa unohtaa vientiteollisuuden työllistävää vaikutusta. Suomessa on maailman huippuluokan sahateknologiaklusteri ja alan modernein teknologia on jo olemassa. Nyt on kyse siitä, että sahateollisuuden kansainvälistä kilpailukykyä parannetaan valjastamalla olemassa oleva valtaosin kotimainen huipputeknologia käyttöömme. Vahvasti digitalisaatioon ja sähköistämiseen perustuvat innovatiiviset teknologiaratkaisut voidaan ottaa nopeastikin käyttöön”, Kostilainen muistuttaa.

”Sahojen investointiloikka vastaisi samanaikaisesti digitalisaation, resurssitehokkuuden sekä kansainvälisen kilpailukyvyn vahvistamisen vaatimuksiin”, Kostilainen toteaa. Investointien vauhdittaminen parantaa myös sahateollisuuden valmiuksia tukea hallituksen linjausta puun käytön lisäämiseksi rakentamisessa. Puurakentamisen lisäämisellä edistetään kansallisen energia- ja ilmastostrategian mukaisten ilmastotavoitteiden tavoittamista vuoteen 2035 mennessä.

Lisätietoja: Yhteiskuntasuhdepäällikkö Anniina Kostilainen, 0445840164

 

Share This