0sm89juzc4wj6vbr135qt7p7ntp3r4

SAHAT KOULUTTAVAT SUOMETSÄTALOUDEN JA ERI-IKÄISRAKENTEISEN METSÄTALOUDEN OSAAJI

Suometsissä sijaitsee noin 25 % Suomen metsien puuvarannoista ja noin 20 % vuosittaisista hakkuumääristä. Suometsät ovat merkittävässä roolissa metsiin liitettyjen ilmastotavoitteiden saavuttamisessa. Suometsät ovat myös luonnon monimuotoisuuden kannalta arvokkaita. Suometsätalouden osaamista kehittämällä pystytään vaikuttamaan positiivisesti suometsien tilaan ja hallitsemaan toimenpiteiden ilmasto-, vesistö- ja monimuotoisuusvaikutuksia.

Sahateollisuus käynnistää sahojen puunhankinnan ja puunkorjuun tehtävissä työskenteleville suunnatun suometsätalouden ja eri-ikäisrakenteisen metsätalouden koulutuksen. Tavoitteena on kouluttaa vähintään 1500 ammattilaista puunkorjuun koko ketjussa, mukaan lukien metsissä työskentelevät urakoitsijat. Koulutus toteutetaan verkkokurssina ja sen toteuttaa Tapio. ”Suometsissä toimiminen vaatii erityisosaamista ja tällä koulutuksella vastataan tarpeeseen”, toteaa Kati Kontinen Tapiosta.

”Metsäluonnon hyvä tila on elinehto metsätalouden toteuttamiselle.” toteaa Anniina Kostilainen Sahateollisuus Ry:stä. ”Eri-ikäisrakenteinen metsätalous eli ns. jatkuva kasvatus kiinnostaa yksityisiä metsänomistajia. Jatkuvan kasvatuksen menetelmät sopivat erityisen hyvin turvemaille ja auttavat sovittamaan yhteen talous- ympäristö ja ilmastonäkökulmia. Haluamme kehittää tätä osaamista ja palvella metsänomistajia entistä monipuolisemmin.” Kostilainen jatkaa.

 

Lisätietoja

Sahateollisuus Ry: Yhteiskuntasuhdepäällikkö Anniina Kostilainen, 020 779 0963

Tapio: Johtava asiantuntija Kati Kontinen, 050 591 7456

 

Kuva: Jani Antila

Share This