0sm89juzc4wj6vbr135qt7p7ntp3r4

SAHATEOLLISUUDEN LAUSUNTO ILMASTOLAIN UUDISTAMISEEN

Sahateollisuus Ry kiittää mahdollisuudesta lausua ilmastolain uudistamiseen.

 

Yleisiä huomioita ilmastolaista

Sahateollisuus Ry pitää tärkeänä, että ilmastolain tavoitteiden toteuttamisen ja sitä tukevan lainsäädännön valmistelussa arvioidaan ja huomioidaan vaikutukset elinkeinoelämälle. Ilmastolain toimeenpanon tulee tukea korkean hiilikädenjäljen teollisuudenalojen kilpailukykyä ja kannustaa teollisuutta vähähiilisyysinvestointeihin. Teollisuuden laatimat vähähiilitiekartat tulee huomioida valmistelussa nykyistä paremmin ja niissä hahmotetut mahdollisuudet tunnistaa samanaikaisina talouskasvua vahvistavina ja ilmastonmuutosta hillitsevinä toimina.

Vaikutukset

Vaikutusten arvioinnissa on huomioitu se, että lailla saattaa olla vaikutuksia metsänomistajiin. Vaikutukset arvoketjussa eteenpäin puuttuvat kuitenkin arvioinnista täysin. Myös kansantaloudellinen kokonaisarvio on tekemättä. Puuta hyödyntävän teollisuuden arvonlisää jää tuloutumatta, jos puun käyttöä rajoitetaan merkittävästi.  Puun käytön voimakas rajoittaminen saattaa myös vaikuttaa puun saatavuuteen ja hintaan ja siten puuta jalostavan teollisuuden toimintaedellytyksiin Suomessa.

Suomen metsävarat ovat kasvaneet joka vuosi viimeisen 50 vuoden ajan. Metsämme ovat siten toimineet hiilinieluina, vaikka samaan aikaan puuta on hyödynnetty hiilivarastoinakin toimivien vientituotteiden valmistukseen. Tämä on luonut runsaasti työpaikkoja ja mahdollistanut talouskasvun ja hyvinvointiyhteiskunnan ylläpitoa ja kehitystä.

Puurakentamisen raaka-ainetta tuottavan sahateollisuuden hiilijalanjälki on jo nyt erittäin pieni. Vähähiilitiekartassa kartoitettujen toimenpiteiden avulla hiilijalanjälki voidaan viedä lähelle nollaa ja toimiala täysin fossiilittomaksi. Näiden, jo tiedossa olevien toimenpiteiden vauhdittaminen ja alan kilpailukyvyn turvaaminen tukevat siirtymää pois fossiilitaloudesta. Ilmastolain toimeenpanon tulee vauhdittaa tätä kehitystä.

Suomessa puun käyttö on erittäin tehokasta. Metsätalouttamme ohjaa tavoite järeän tukkipuun tuottamisesta. Kun puu kaadetaan, se hyödynnetään tarkasti. Sahateollisuuden tuotantoprosessissa hyödynnetään myös sivuvirrat resurssitehokkaasti. Sahateollisuuden sivuvirtana syntyvää purua ja kuorta hyödynnetään levy ja kuiduttavassa teollisuudessa. Yli jäävällä purulla ja kuorella korvataan fossiilisia polttoaineita energiantuotannossa.  Purun ja kuoren polttamisella varmistetaan samalla sahojen tuotantoprosessissaan tarvitsema fossiilivapaan lämmön tuotanto. Purun ja kuoren markkinan toimiminen on myös taloudellisesti erittäin tärkeää sahoille.

Puupohjaisiin biopolttoaineisiin ja muuhun energiantarpeeseen käytetään metsätalouden jalostukseen kelpaamattomia jätteitä ja tähteitä. Tutkimus- ja tuotekehitystoiminnan tuloksena sivuvirroille odotetaan syntyvän lisää kysyntää pidemmällä tähtäimellä. Tällaisia tuotteita ei kuitenkaan vielä ole markkinoilla riittävästi.

 

Maankäyttösektorin ilmastosuunnitelma

Sahateollisuus tukee maankäyttösektorin ilmastosuunnitelman metsänhoidon toimia, joilla edistetään metsien kasvukykyä ja terveydentilaa sekä vahvistetaan hiilinieluja. Maankäyttösektorin ilmastosuunnitelman tulee seurata hallitusohjelman kirjausta hiilinielujen vahvistamista koskevaa tavoitteesta.

Kestävän metsätalouden toimet vaikuttavat metsien uusiutumiseen ja terveyteen. Oikein kohdistetuilla metsätalouden toimilla voidaan myös parantaa metsien sopeutumista ilmastonmuutokseen. Pitkällä aikajänteellä aktiivinen, ilmasto ja monimuotoisuusvaikutukset tasapainoisesti huomioiva metsätalous on välttämätöntä metsien hiilinielujen ja terveyden ylläpitämiseksi. Samanaikaisesti metsät tuottavat puuraaka-ainetta, lukuisia ekosysteemipalveluja ja mahdollistavat puupohjaisten tuotteiden viennin maailmalle.

 

 

 

 

 

 

 

Share This