0sm89juzc4wj6vbr135qt7p7ntp3r4

PUURAKENTAMISELLA VOIDAAN AUTTAA SUOMEN ILMASTOTAVOITTEIDEN SAAVUTTAMISESSA

Puurakentaminen vaikuttaa ilmastonmuutoksen torjunnassa kahdella tavalla. Puurakennukset toimivat pitkäikäisenä hiilivarastona. Lisäksi puun valinta rakennusmateriaaliksi leikkaa merkittävästi rakentamisen päästöjä.

Suomen ympäristökeskus on osana #hiilijemma -hanketta Tapion, Puutuoteteollisuuden ja Sahateollisuuden toimeksiannosta selvittänyt puurakentamisen lisäämisen ilmastovaikutuksia. Selvityksen mukaan puurakentamisen kaksinkertaistaminen voi leikata Suomen nettopäästöjä jopa 1,4 Mt Co2 ekv vuoteen 2035 mennessä. Puurakentamisen lisääminen ei kuitenkaan edellytä merkittävää puumäärien lisäämistä. Puurakentamisen ilmastovaikutus riippuu tavasta, jolla puuta ohjataan kasvavan puurakentamisen tarpeisiin. Vaihtoehtoisia ja toisiaan täydentäviä tapoja on useita.

 

Puurakentamisen lisääminen mahdollista ilman lisähakkuita

Tällä hetkellä puurakentamisen osuus kaikesta Suomen rakentamisesta on 29 prosenttia. Puurakentamisen kaksinkertaistaminen edellyttää noin 700 000 m3 lisää puutuotteita kotimaan puurakentamisen tarpeisiin. Tämä määrä on noin 6 % vuotuisesta kotimaisesta sahatavaran tuotannosta.

Sahateollisuuden tuotannosta noin 75 % suuntautuu vientiin. Kotimaan puunkäyttö on laskenut tasaisesti viimeisen kymmenen vuoden aikana. Puurakentamiseen tarvittava puumäärä onkin mahdollista kattaa sahateollisuuden nykyisillä tuotantomäärillä suuntaamalla osa tuotannosta kotimaan markkinoille viennin sijaan. Puurakentamisen kaksinkertaistamisen edellyttämän puumäärän lisäyksenkin kanssa jäädään edelleen reilusti alle 2000-luvun alun kotimaan käyttömäärien.

Lisäksi sahateollisuudella on mahdollisuus tuotannon resurssitehokkuuden parantamiseen ja raaka-ainepohjan laajentamiseen. Puurakentamisen jo alhaisia päästöjä voidaan edelleen leikata sekä tuotteiden valmistuksen että puurakentamisen ratkaisujen kehittämisen kautta.

Selvitys osoitti, että nettopäästövaikutuksen laskeminen on haasteellista, sillä laskenta perustuu moniin oletuksiin ja sopimuksiin. Laskentaa pitääkin jatkossa kehittää. Hiilinielun laskennan kannalta erittäin tärkeää on valittu aikaikkuna ja oletukset, joilla metsän kasvun sitoma hiilidioksidi huomioidaan.

 

Lisätietoja:

Matti Mikkola, Puutuoteteollisuus ry, matti.mikkola@puutuoteteollisuus.fi, 040 829 4026
Kai Merivuori, Sahateollisuus Ry, kai.merivuori@sahateollisuus.com, 0405322868

SYKEn selvitys: “Puutuotteet hiilivarastona ja uusiutumattomien materiaalien korvaajina. Puurakentamisen lisäämisen vaikutukset kasvihuonekaasutaseisiin Suomessa vuoteen 2035 mennessä”

Share This