0sm89juzc4wj6vbr135qt7p7ntp3r4

EOS:N KANTA PUUN KASKADIKÄYTTÖÖN

Euroopan sahateollisuuden etujärjestö uskoo, että kaskadiperiaate on elävä periaate, joka voi edistää kiertotaloutta EU:n talousalueella. Tätä periaatetta ei kuitenkaan tulisi viedä lainsäädäntöön, koska siitä seuraisi väistämättä puu- ja puutähdemarkkinoita vääristäviä vaikutuksia.

  • Edistääkseen tämän periaatteen hengen noudattamista jäsenvaltioiden tulisi luoda sitä tukeva taloudellinen ympäristö, jossa mekaanisen metsäteollisuuden tähteistä voidaan kehittää uusia puupohjaisia biotuotteita ja -ratkaisuja. Samaan aikaan olisi tuettava tuotteiden parempaa kierrätettävyyttä innovatiivisilla suunnitteluratkaisuilla, ja kuluttajakäytöstä poistuneen puun keräykseen, lajitteluun ja puhdistamiseen soveltuvaa infrastruktuuria tulisi vahvistaa siten, että kaskadiperiaatteen noudattaminen on mahdollista ja kiertotalous ja resurssitehokkuus Euroopassa paranevat.

Puutuotteet ja -sovellukset voivat tukea vihreää ja kestävää kasvua ja olennaisella tavalla edistää esimerkiksi rakennus-, muovi- ja tekstiiliteollisuuksien ja muiden energia- ja päästöintensiivisten alojen hiilipäästöjen vähentämistä. Sahoilla koko tukki hyödynnetään tuotteiden, etenkin rakennusmateriaalien, valmistuksessa. Tukkipuusta syntyy keskimäärin noin 35–40 prosenttia tähteitä, kuten haketta, sahanpurua ja kuorta. Nämä tähteet tai sivutuotteet voidaan myydä, ja niistä voidaan valmistaa muita kuitupohjaisia materiaaleja, kuten sellua ja paperia, OSB-levyjä, lukuisia insinööripuutuotteita ja uudempina materiaaleina polymeerejä, kuten puu-muovikomposiitteja, joissa käytetään puukuituja ja muita luonnonkuituja täyte- ja vahvikemateriaaleina. Sahojen tähteitä/sivutuotteita voidaan luonnollisesti käyttää myös prosessienergian, lämmön tai sähkön tuotantoon tai fossiilisia polttoaineita korvaavien pellettien ja liikennepolttoaineiden valmistukseen. Puubiomassan käyttö lämmön tuotannossa auttaa myös tuntuvasti vähentämään riippuvuutta fossiilisista polttoaineista. Yleisessä käytössä olevat pellettiuunit ja -kattilat tukevat merkittävästi Euroopan lämmitysinfrastruktuurin hiilineutraaliuspyrkimyksiä. Koska sahojen tähteiden kuljetuskustannukset ovat melko suuret verrattuna niiden arvoon, niiden myynti riippuu paikallisista markkinaolosuhteista, myös jatkokäyttäjien olemassaolosta. Edellä todetun perusteella on lienee selvää, että kaskadiperiaate sisältyy jo sahojen liiketoimintamalleihin. On otettava myös huomioon, että Euroopan komissio toteaa selvästi tulkitsevassa tiedonannossaan jätteistä ja sivutuotteista, että ensisijaisesta puutuotteiden tuotantoprosessista yli jääneen materiaalin katsotaan olevan muuta kuin jätettä.

On tärkeää huomata, että kaskadiperiaatteeseen liittyvien nykyisten määritelmien ja konseptien katsaus osoittaa, ettei siitä, mitä kaskadikäyttö tarkkaan ottaen on, eikä kaskadikäytön lainsäädäntöön viemisen mahdollisista käytännön seurauksista ole vieläkään yhteisymmärrystä. Kaskadikäyttöön ja puuteollisuuteen yleisesti vaikuttavat paikallisten markkinaolosuhteiden lisäksi monet poliittiset päätökset ja lainsäädännölliset toimenpiteet, kuten biotalousstrategiat, metsänhoitostrategiat, jätepolitiikka, bioenergiapolitiikka ja rakentamismääräykset. Siksi voidaan kohtuullisesti ajatella, että kaskadiperiaatteen vieminen lainsäädäntöön johtaisi välittömästi vääristäviin vaikutuksiin puu- ja puutähdemarkkinoilla. Vaikutukset riippuisivat kuitenkin paikallisista tekijöistä, esimerkiksi jatkojalostajien ja muiden mahdollisten ostajien läheisyydestä. Lisäksi kaskadikäyttöä koskevat poliittiset näkemykset voivat merkittävästi haitata kehitys- ja innovaatiotoimintaa. Siksi kaskadiperiaatetta koskevaa sitovaa lainsäädäntöä tulisi välttää.

Toisaalta kuluttajien käytöstä poistuneita puutuotteita ja muuta jätettä varten EU:n jätehierarkiaa koskevat periaatteet on pantava täytäntöön kansallisella tasolla. Toimivien kierrätysjärjestelmien toteuttaminen edellyttää luotettavia luokittelu- ja lajittelujärjestelmiä. Kaskadikäyttö voi käsittää erilaisia toimintoja, kuten kierrätyksen, uudelleenkäytön ja uusiovalmistuksen.

Siksi on tärkeää luoda kuluttajakäytöstä poistuneen puun keräykseen, lajitteluun ja puhdistamiseen tarvittava infrastruktuuri, jotta kaskadiperiaate voidaan ottaa käyttöön ja samalla edistää kiertotaloutta ja resurssitehokkuutta. Näiden näkökohtien perusteella Euroopan komission tulisi päivittää biomassan kaskadikäyttöä koskeva ohjeistuksensa (Guidance on cascading use of biomass with selected good practice examples on woody biomass).

Share This