0sm89juzc4wj6vbr135qt7p7ntp3r4

SAHATEOLLISUUS TUKEE HALLITUKSEN ENERGIALINJAUKSIA – SAHATEOLLISUUDEN INVESTOINNIT KÄYNTIIN

Sahateollisuus ry tukee hallituksen tuoreita energialinjauksia energiakriisin helpottamiseksi. Sekoitevelvoitteen laskeminen määräaikaisesti tämän ja ensi vuoden osalta 7,5%:lla on raskaan liikenteen kannalta vaatimaton, mutta oikeansuuntainen toimenpide, mikäli toimenpide heijastuu aina polttoainepumpulle asti. Tämän lisäksi on tärkeää, että ammattidiesel -järjestelmä otetaan käyttöön viipymättä. Venäläisen hakkeen korvaaminen kotimaisella metsähakkeella vahvistamalla jo olemassa olevaa Kemera-järjestelmää ja puuterminaaliverkostoa tukee samalla suomalaista metsätaloutta. Linjaus vahvistaa sahateollisuuden puuhuoltoa pitkälläkin tähtäimellä, kun harvennusrästejä puretaan ja puustoa järeytetään ilman uusia, puumarkkinoita sotkevia tukijärjestelmiä.

Maailmanlaajuinen kysyntä-tarjontatasapainon heilahtelu on johtanut sahatavaran markkinahintojen rajuun heilahteluun viimeisen kahden vuoden aikana. Suomalainen sahateollisuus on kuitenkin pystynyt vahvistamaan kilpailuasemaansa vuoden 2019 jälkeen, jolloin suomalaiset sahat joutuivat ainoana merkittävänä havusahatavaran tuottajamaana rajoittamaan tuotantoa kannattamattomuuden takia. Haastava toimintaympäristö puristi suomalaissahoja koko 2010-luvun ajan. Investointivelka kasvoi kilpailijamaiden uusiessa teknologiaansa.

Sahatavara nousi v. 2021 neljänneksi tärkeimmäksi vientituoteeksi dieselpolttoaineiden, päällystetyn paperin ja autojen jälkeen. Vientituloja ansaittiin 2,3 miljardia ja jatkojalosteet mukanlukien lähes kolme miljardia euroa.  Nettovientituloissa metsäteollisuuden tuotteet ovat omaa luokkaansa.

Sahateollisuuden kohentunut kannattavuus näkyy nyt vahvistuneissa taseissa ja investointien käynnistymisenä. Investoinnit sisältävät niin uusia sahalaitoksia, laitosten modernisointeja kuin pienempiä korvaus- ja kehityshankkeita. Investoinnit perustuvat merkittäviltä osin kotimaiseen huippuluokan sahateknologiaan. Sahojen resurssitehokkuus, tuottavuus ja kansainvälinen kilpailukyky kohenevat merkittävästi. Tämä on pitkässä juoksussa myös suomalaisen metsänomistajan etu. Sahojen asema trendikkään, hiiltä sitovan ja uusiutuvan rakennusmateriaalin toimittajina vahvistuu.

Metsätalouden kannattavuus nojaa sahateollisuuden tuomaan kassavirtaan. Pitkällä aikavälillä tukin hintakehitys on ollut huomattavasti vahvempaa kuin kuitupuun. Metsänomistajien bruttokantorahatulot nousivat PTT:n mukaan vuonna 2021 ennätykselliseen 2,4 miljardiin euroon ja yksityismetsien puu-kaupoissa tukkipuun osuus oli jopa 73 prosenttia.  Useiden metsäteollisuuden energiatalouteen liitty-neiden tukijärjestelmien purkaminen on oikaissut kilpailuvääristymiä ja sahateollisuuden kilpailuasema on näiltä osin lähes korjaantunut. Sahojen sivutuotteiden ja muiden kotimaisten kiinteiden bio-polttoaineiden merkitys energiamarkkinalla korostuu, kun tuettu venäläinen hake jää markkinoilta pois.

Sahateollisuus vetoaa niin metsänomistajiin kuin valtiovaltaankin, että sahateollisuuden raaka-aineen saatavuus turvataan taloudellisista, ilmasto- ja huoltovarmuussyistä.

 

Kai Merivuori
Toimitusjohtaja
Sahateollisuus ry
Puh 040 532 2868

 

Sahateollisuus ry on vuonna 1945 perustettu itsenäisen sahateollisuuden etujärjestö. Yhdistyksellä on 30 jäsenyhtiötä, joiden osuus Suomen sahatavaran tuotannosta on runsaat puolet. Sahatavaran ja sen jalosteiden viennin arvo oli v 2021 n. 2,9 miljardia euroa. Kaikki tuotantopanokset ovat kotimaisia. Sahat maksavat kaksi kolmannesta metsänomistajien kantorahatuloista. Sahatavara on kestävän kehityksen mukainen ja ilmastoystävällinen uusiutuva materiaali, jonka kysyntä kasvaa.

Share This