0sm89juzc4wj6vbr135qt7p7ntp3r4

METSÄSEKTORIN YHTEISIÄ NÄKÖKANTOJA LULUCF-ASETUSTA KOSKEVAAN ÄÄNESTYKSEEN EUROOPAN PARLAMENTIN TÄYSISTUNNOSSA

Bryssel, 3.6.2022

Euroopan metsät ja metsäsektori vaikuttavat ratkaisevasti EU:n ilmastoneutraaliustavoitteiden saavuttamiseen edistämällä fossiilitonta biotaloutta sekä pitämällä metsät hyvässä kunnossa aktiivisella ja vastuullisella metsänhoidolla.

Eurooppalaiset metsänomistajat, metsien hoitajat ja metsäteollisuus haluavatkin tuoda esiin joitakin näkökohtia ennen kuin maankäytöstä, maankäytön muutoksista ja metsätaloudesta aiheutuvien kasvihuonekaasujen päästöjen ja poistumien laskentaa koskevasta asetuksesta (LULUCF) äänestetään keskiviikkona 8.6.2022.

–       EU:n hiilinielutavoite vuodelle 2030 on pidettävä kunnianhimoisella mutta realistisella tasolla ja lisätavoitteet on hylättävä

Komission esitys, jossa esitetään EU-tason nettopoistumatavoitteeksi 310 milj. CO2-ekvivalenttitonnia vuoteen 2030 mennessä, on jo kunnianhimoinen tavoite. Se tarkoittaisi, että LULUCF-sektorin pitäisi kasvattaa nielua 42 milj. CO2-ekvivalenttitonnia verrattuna nykytasoon alle kymmenessä vuodessa. Jo tämän tavoitteen saavuttaminen saattaa edellyttää jäsenvaltioilta hakkuiden vähentämistä, millä voi olla vakavat seuraukset koko sektorin taloudelliselle elinkelpoisuudelle ja pitkällä aikavälillä välttämättömille metsään perustuville ilmastoratkaisuille. LULUCF-asetus ei saa olla väline jäsenvaltioiden hakkuumäärien sääntelyyn, sillä hakkuumäärät määritetään kunkin jäsenvaltion kansallisessa lainsäädännössä paljon laajemmassa asiayhteydessä. Myös vapaaehtoiset hiiliviljelykäytännöt – mukaan lukien hiilipoistumien sertifiointi – ovat avainasemassa 310 milj. tonnin CO2-poistumatavoitteen saavuttamisessa. Se edellyttäisi jäsenvaltioilta hiiliviljelykäytäntöjen kehittämistä.

–       Puolletaan LULUCF:n ja maatalouden muiden kuin CO2-päästöjen erottamista toisistaan

Metsäsektori puoltaa ympäristövaliokunnan äänestystulosta, jonka mukaan maatalouden muiden kuin CO2-päästöjen laskenta pidetään erillään LULUCF-sektorin päästöjen ja poistumien laskennasta. Jos nämä kaksi sektoria yhdistettäisiin, suurin osa sektorin ilmastoneutraaliuden saavuttamistaakasta kohdistuisi todennäköisesti metsiin.

–       Pidetään asetuksen pääpaino ilmastotavoitteissa

 

Vaarana on, että ”ei merkittävää haittaa” -periaatteen ja yksityiskohtaisten biodiversiteettitavoitteiden, kuten ”vähimmäiskriteeri sisämaan biodiversiteettiseurantaan sisällyttämiseksi”, käyttöönotto vie huomiota asetuksen päätavoitteesta, jonka pitäisi olla ilmastonmuutoksen torjunta maankäyttökäytäntöjen avulla. Luonnon monimuotoisuuden säilyttämistä koskevat tavoitteet on kirjattu EU:n muihin nykyisiin ja tuleviin politiikkoihin ja määräyksiin.

–       Tunnustetaan kaikki asiaankuuluvat biopohjaiset tuotekategoriat

 

Euroopan metsät ja metsäsektori tuottavat puuta, joka on uusiutuva raaka-aine ja strateginen resurssi, josta voidaan valmistaa uudelleenkäytettäviä ja kierrätettäviä materiaaleja. Metsäsektori edistää esimerkiksi rakennus-, tekstiili- ja pakkausteollisuuden kiertotalouskehitystä ja ympäristöjalanjäljen pienentämistä.

Euroopan metsäsektori puoltaa komission esitystä, jonka mukaan korjattujen puutuotteiden kategoria (nykyisin paperi, puulevyt ja sahatavara) laajennetaan kattamaan muitakin ”hiiltä varastoivia tuotteita”. Jotta puutuotteiden potentiaali ilmastonmuutoksen torjunnassa ja siihen sopeutumisessa saataisiin tehokkaimmin hyödynnettyä, metsäsektori puoltaa teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnan äänestämää määräystä, jonka mukaan kategoriaan sisällytetään ”kaikkien asiaankuuluvien biotuotekategorioiden vastuullisesti hankitut, hiiltä varastoivat tuotteet, mukaan lukien innovatiiviset biopohjaiset tuotteet, sivutuotteet ja tähteet, jotka korvaavat fossiilisiin polttoaineisiin perustuvia raaka-aineita ja joilla on hiiltä sitova vaikutus”. Tätä muotoilua ja vastaavaa täysistunnossa tehtyä tarkistusta 95 tulee puoltaa, eikä ympäristövaliokunnan esittämää artiklan 9 tarkistusta, joka perustuu liian kapea-alaiseen näkemykseen metsäsektorin roolista siirtymässä vihreään ja resurssitehokkaaseen talousjärjestelmään.

Allekirjoittaneet organisaatiot antavat mielellään lisäselvityksiä:

CEI-Bois – The European Confederation of Woodworking Industries

CEPF – The Confederation of European Forest Owners

CEPI – Confederation of European Paper Industries

EOS – The European Organisation of Sawmill Industry

EUSTAFOR – European State Forest Association

Share This