0sm89juzc4wj6vbr135qt7p7ntp3r4

TYÖRYHMÄN LUONNOS KANSALLISEKSI ILMASTOMUUTOKSEN SOPEUTUMISEN SUUNNITELMAKSI

Ilmastonmuutoksen sopeutumissuunnitelma on tärkeä ja siinä on huomioitu hyvin eri osa-alueita. Itsenäisiä sahoja edustava Sahateollisuus ry kiinnittää huomiota seuraaviin asioihin: 

Ilmastonmuutoksen vaikutuksia arvioitaessa ennakointia on tärkeää tehdä läheisessä yhteistyössä teollisuuden kanssa, jotta asiaa pystyään käsittelemään tasapainoisesti. Ilmasto- ja ympäristövaikutusten lisäksi myös toimintaympäristöön ja sitä kautta kilpailukykyyn liittyvät näkökulmat on huomioitava. Erityisen huolellinen tulee olla vaikutusten arvioinnissa teollisuuden toimintaympäristön näkökulmasta. 

Suunnitelmassa tulisi kiinnittää nykyistä enemmän huomiota huoltovarmuuden näkökulmaan erityisesti logistiikan näkökulmasta. Puuta jalostavan teollisuuden raaka-aineen hankinta ja kuljetusten sujuvuus on huoltovarmuuden näkökulmasta tärkeää. Suunnitelmassa on tunnistettu, että muuttuva ilmasto rasittaa tieverkostoa ja sen kunnon parantamiseen tulisikin kiinnittää enemmän huomiota. Tieverkon kunnon parantamiseen tähtäävät toimenpiteet jäävät kuitenkin suunnitelmassa vähäisiksi. Tehokas keino tieverkon kunnostamiseen on rahoituksen varmistaminen. Alempiasteisen tieverkon kunnossapitoon ja infrastruktuurin parantamiseen tuleekin jatkossa osoittaa riittävät määrärahat. Uusien, upottaville maille soveltuvien korjuu- ja kuljetusteknologioiden kehittämiseen ja käyttöönottoon tulee myös kiinnittää huomiota. 

Suunnitelmaluonnos tunnistaa varttuneiden kuusikoiden alttiuden tuuli- ja lumituhoille sekä hyönteisten sekä juurikäävän aiheuttamille tuhoille. On tärkeää, että metsien resilienssiä vahvistetaan ja metsien terveyteen ja kasvuun kiinnitetään huomiota esimerkiksi jalostetun taimiaineksen käytöllä, korjuuvaurioiden välttämisellä sekä metsien sekapuustoisuutta vahvistamalla. Metsätalouden osalta on syytä analysoida ilmastonmuutoksen sopeutumisen taloudelliset vaikutukset myös saatujen hyötyjen näkökulmasta. 

Euroopan laajuinen metsätuhojen seurannan kehittäminen on välttämätöntä, jotta tuhoja pystytään ennakoimaan ja torjumaan ajantasaisesti. Seurantajärjestelmän kehittäminen on Suomen etu ja sitä tulisikin edistää aktiivisesti EU:ssa. 

Helsingissä 14.10.2022 

Anniina Kostilainen 

Share This