0sm89juzc4wj6vbr135qt7p7ntp3r4

LAUSUNTO HALLITUKSEN ESITYKSEEN EDUSKUNNALLE LAEIKSI METSÄTUHOJEN TORJUNNASTA ANNETUN LAIN MUUTTAMISESTA JA VÄLIAIKAISESTA MUUTTAMISESTA

Pyydettynä lausuntona hallituksen esitykseen eduskunnalle laeiksi metsätuhojen torjunnasta annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta Sahateollisuus ry toteaa: 

Metsätuhojen torjunta on välttämätöntä ja riski metsätuhoihin kasvaa ilmaston lämmetessä. 

Laajojen metsätuhojen korvauksia koskevan tukijärjestelmän voimassaoloajan päivittäminen on tarkoituksenmukaista ja Sahateollisuus ry tukee esitystä. 

Metsätuholakiin ehdotetaan otettavaksi uusi 8 b §, joka sisältää säännökset tilanteista ja olosuhteista, joiden vallitessa metsän hakkaajalla ei ole velvollisuutta juurikäävän torjuntaan. Ehdotetun pykälän mukaan metsän hakkaajalla ei olisi 8 a §:ssä tarkoitettua velvollisuutta juurikäävän torjuntaan, jos sen toteuttaminen ei ole mahdollista ylivoimaisen esteen tai erityisen poikkeuksellisten olosuhteiden vuoksi. Sahateollisuus katsoo, että ehdotus on perusteltu. Kuitenkin on todettava, että kevään 2022 aikana koetut ongelmat ureapohjaisen kantokäsittelyaineen saatavuudessa ovat sen kaltaisia, että niihin tulisi jatkossa varautua huoltovarmuusnäkökulmasta esimerkiksi siten, että kantokäsittelyssä laajasti käytössä olevan, kustannustehokkaan ureapohjaisen kantokäsittelyaineen rinnalle kehitettäisiin kilpailukykyisiä, markkinoilla laajasti saatavilla olevia, mahdollisesti kotimaisia vaihtoehtoja. 

Helsingissä 30.10.2022 

Anniina Kostilainen 

Sahateollisuus Ry 

Share This