0sm89juzc4wj6vbr135qt7p7ntp3r4

SAHA SOIKOON – MULTIAN SAHA OY 70 VUOTTA

 

Sahojen Vaikuttajaverkosto-kiertue kokoontui Multialle perjantaina 4.11.2022. Samana päivänä Multian Saha Oy järjesti avoimet ovet yrityksen 70-vuotisjuhlan kunniaksi. Avointen ovien päivä sahakierroksineen houkutti paikalle runsaasti multialaisia tihkuisesta sadesäästä huolimatta.

Multian Saha Oy toimii jo neljännessä sukupolvessa. 70 vuotta sitten perustettu saha on yksi Multian vanhimmista yrityksistä ja se on ollut vakaa työllistäjä ja taloudellisen hyvinvoinnin luoja kunnassa aina perustamisestaan saakka. Juhlavuoden kunniaksi ilmestyi Multian Sahan historiikki nimeltä Saha soikoon. 

Multian Saha Oy:n toimitusjohtaja Heikki Nuoranne käynnisti tilaisuuden kertomalla sahateollisuuden merkityksestä työllistäjänä, vientitulojen tuojana, aluetalouden veturina sekä ratkaisuna ilmastonmuutoksen torjuntaan.

Multian Sahan 21 miljoonan euron liikevaihdosta 17 miljoonaa tulee viennistä. Millään muulla merkittävällä vientitoimialalla kotimaisten panosten osuus arvonlisän luomisessa ei ole yhtä suuri kuin sahateollisuudessa. Nuoranne kertoi viimeisen vuoden aikana sahan tehneen investointeja miljoonan euron arvosta, mikä näkyy sekin paikallistaloudessa.

–Käytämme investoinneissa paikallisia rakennusliikkeitä ja ostamme laitteet kotimaisilta konevalmistajilta. Saha työllistää suoraan 20 henkilöä, mutta kun lasketaan mukaan myös välillinen työllistävyys, on määrä huomattavasti suurempi, Nuoranne kertoi.

Laadulla on väliä

Selkeän kilpailutekijän omaavat sahat ovat pärjänneet kovassa kilpailussa vuosikymmenten varrella. Multian Saha on kuulu hyvälaatuisen kuusisahatavaran tuottajana, jonka kustomoituja laatuja ja toimitusvarmuutta vaativat höyläämöasiakkaat arvostavat. Nuoranne kertoi, että Multian Sahan laatu sopii erityisesti visuaalisesti esille tuleviin kohteisiin, kuten seinäpaneeleiksi. Esityksensä lopuksi Nuoranne esitti kainon toiveen.

–Toivoisin, että sahatoimialaa arvostettaisiin nykyistä enemmän. Sahateollisuus tarjoaa ratkaisuja – myös ilmastonmuutoksen torjuntaan, Nuoranne sanoi.

100 eduskuntatalon verran sahatavaraa

Sahateollisuus ry:n toimitusjohtaja Tino Aalto havainnollisti esityksessään suomalaisen sahatavaran valmistuksen mittakaavaa. 

–Vuosittain Suomessa tuotettavalla sahatavaramäärällä (12 milj. m3) voisimme täyttää reilu 100 eduskuntataloa. Mitä tulee euroihin, vuoden 2021 sahatavaran viennin arvo oli 2,8 miljardia euroa, mikä on määrällisesti samassa mittaluokassa kuin Suomessa samana vuonna maksettu työttömyysturva.

Aalto kommentoi myös julkisuudessa vellovaa puurakentamisen keskustelua ja painotti, ettei metsien käyttö ole ristiriidassa puurakentamisen kasvun kanssa.

–Suomessa vuosittain tuotetulla sahatavaramäärällä voitaisiin rakentaa 15 000 kappaletta 6-kerroksista CLT-runkoista puukerrostaloa. Vertailun vuoksi Suomessa rakennettiin vuonna 2021 noin 1 200 kerrostaloa, Aalto kertoi.

Paikalla olevat päättäjät kävivät vilkasta keskustelua puumarkkinan toimivuuden tärkeydestä. Kansanedustaja Anne Kalmari (kesk) huomautti, että metsiin liittyvät päätökset olisi hyvä tehdä kansallisesti.

–Meillä on pitkän linjan osaaminen luontoarvojen ja puun hyödyntämisen yhteen sovittamisessa. Nyt pöydällä olevassa ennallistamisesityksessä ei ole otettu huomioon kerrannaisvaikutuksia.

Kalmari toivoi paikalla olevien vievän positiivista viestiä puun käytöstä eteenpäin. Hän näki todellisuudesta vieraantumisen yhtenä metsäkeskusteluun liitettävänä uhkakuvana. Tästä esimerkkinä metsien hakkuut – helposti unohdetaan puun olevan uusiutuva materiaali. Hän peräänkuulutti myös erilaisten toimintamallien hyödyntämistä metsätaloudessa.

Paikalla ollut kokoomuksen kansanedustaja Sinuhe Wallinheimo toivoi puolueiden vievän metsäasioissa yhtenäistä viestiä EU:n suuntaan.

Vierailu oli osa Sahateollisuus ry:n ja sen jäsensahojen järjestämää koko syksyn kestävää Sahojen Vaikuttajakiertuetta. Kiertueen tavoitteena on tehdä alaa päättäjille tutuksi, tuoda esiin toimintaympäristöä koskevien päätösten vaikutuksia sahojen toimintaedellytyksiin ja kilpailukykyyn sekä avata toimialan alueellista ja valtakunnallista roolia.

LISÄTIEDOT

Heikki Nuoranne, heikki.nuoranne@multian.fi, 044 5963 224

Tino Aalto, tino.aalto@sahateollisuus.com, p. 050 574 8713

Share This