0sm89juzc4wj6vbr135qt7p7ntp3r4

LAUSUNTOPYYNTÖ VN/27429/2022  

 

 Pyydettynä lausuntonaan metsätalouden määräaikaisen kannustejärjestelmän asetuksista Sahateollisuus ry toteaa: 

Metsätalouden kannustejärjestelmä on tarpeellinen ja uudistuessaan tukee metsätalouden monitavoitteisuutta nykyistä laajemmin. Kannustejärjestelmät tulee kohdistaa siten, että ne edistävät metsien terveyttä ja kasvua ja vahvistavat ekosysteemipalveluita. Kannustejärjestelmät eivät saa vääristää markkinoita. 

Valtion asetus metsätalouden kannustinjärjestelmästä on selkeä kokonaisuus. Huomioinaan Sahateollisuus ry toteaa: 

Taimikon ja nuoren metsän hoito 

Taimikoiden ja nuoren metsän hoito on tärkeä metsätalouden työlaji ja oleellinen metsien järeytymiskehityksen ja puuston kokonaiskasvun turvaamisessa. On tärkeää kannustaa yksityismetsänomistajia taimikon varhaisperkaukseen sekä taimikon ja nuoren metsän harvennukseen. Näiden työlajien osalta on varmistettava, että tuki kohdistuu ensisijaisesti ei-kaupallisiin leimikoihin. Valtion tukia ei tule osoittaa kaupallisesti kannattavien leimikoiden korjaamiseen markkinoiden vääristämisen estämiseksi. 

7 § Käsittelyn jälkeinen metsikkö 

Asetuksessa määritellään, että nuoren metsän hoidon osalta kasvatettavan taimikon tai nuoren metsän keskipituuden tulee työn jälkeen olla vähintään 0,7 metriä ja enintään 12 metriä. Sahateollisuus on ottanut aiemmissa lausunnoissaan kantaa keskipituuteen ja esittänyt sen laskemista edellä mainitusta syystä. Sahateollisuuden näkemyksen mukaan tuen painopisteen siirtäminen varhaisempiin, raivaussahalla tai muulla vastaavalla toteutettaviin työlajeihin, kuten taimikoiden varhaisperkaukseen ja harvennukseen olisi perusteltua. Näillä toimilla tuetaan metsien järeytymiskehitystä ja motivoidaan metsänomistajia toteuttamaan työlajeja, joiden taloudellinen kannattavuus on joko heikko tai negatiivinen. Metsänomistajia tuleekin tukea toimeenpantaessa aktiivisesti ohjata mainittujen varhaisempien työlajien toteuttamiseen. 

29 § Kulotuskohde 

Kulotuksen lisääminen on merkityksellistä osana metsäluonnon monimuotoisuuden vahvistamista. Asetusluonnoksessa esitetään, että kulotuskohteen tulee olla yli kahden hehtaarin uudistusala. Sahateollisuuden näkemyksen mukaan tukea tulisi voida myöntää myös pienemmille kulotuskohteille. Kulotuskohteista on niukkuutta, ja Sahateollisuus näkee, että pinta-alarajoja laskemalla arvokkaita kulotuskohteita voitaisiin saada toteutettua nykyistä merkittävästi enemmän. 

Helsingissä 18.11.2022 

Anniina Kostilainen 

Sahateollisuus Ry 

anniina.kostilainen@sahateollisuus.com 

Puh 0445840164 

Share This