0sm89juzc4wj6vbr135qt7p7ntp3r4

VNS 4/2022 VP VALTIONEUVOSTON SELONTEKO KESKIPITKÄN AIKAVÄLIN ILMASTOSUUNNIELMA KOHTI HIILINEUTRAALIA YHTEISKUNTAA 2035

 

Pyydettynä lausuntonaan keskipitkän aikavälin ilmastosuunnitelmasta Sahateollisuus ry toteaa: 

Eri sektoreiden välisten päästövähennysten joustojen hyödyntämisessä pääpaino tulee olla fossiilisten pääs-töjen vähentämisessä. Metsänielut ovat tärkeässä osassa ilmastonmuutoksen hillinnässä, mutta niihin liittyy merkittäviä epävarmuuksia kasvun vaihteluista ja ilmastonmuutoksen myötä todennäköisesti yleistyvistä metsätuhoista johtuen. 

Suomen pitkä etäisyys markkinoista ja riippuvuus merikuljetuksista haastaa kotimaisen vientiteollisuuden kansainvälistä kilpailukykyä. Suomen tulisi hakea kokonaisvaltaisia, teollisuuden logistiikan sujuvuutta paran-tavia ja kustannustasoa hillitseviä toimia. Nyt suunnitelmassa kaavaillut toimet uhkaavat nostaa logistiikan kustannuksia ilman merkittäviä ilmastohyötyjä. Sahateollisuus ei kannata kansallisen liikenteen päästökaup-pajärjestelmän käyttöönottoa. 

Sahateollisuuden raaka-aine ja lopputuotelogistiikasta valtaosa hoidetaan tiekuljetuksina. Puuta jalostavan teollisuuden raaka-aineen hankinta ja kuljetusten sujuvuus on myös huoltovarmuuden näkökulmasta tärkeää. Siirtyminen muihin kuljetusmuotoihin ei ole mahdollista. Hyväkuntoinen väyläverkosto myös alempiasteisten väylien ja yksityisteiden osalta on merkittävä keino polttoaineiden kulutuksen vähentämiseksi ja tehokkaamman kuljetuskaluston kehittämiseksi. Muuttuva ilmasto rasittaa tieverkostoa ja sen kunnon parantamiseen tulisi kiinnittää enemmän huomiota. 

Tehokas keino tieverkon kunnostamiseen on riittävän rahoituksen varmistaminen. Alempiasteisen tieverkon kunnossapitoon ja infrastruktuurin parantamiseen tuleekin jatkossa osoittaa riittävät määrärahat. Uusien, upottaville maille soveltuvien korjuu- ja kuljetusteknologioiden kehittämiseen ja käyttöönottoon tulee myös kiinnittää huomiota. 

Sahateollisuus esittää pikaista ammattidieselin käyttöönottoa teollisuuden logistiikkakustannusten hillitsemiseksi. Lisäksi biodieselin käyttöönottoon tulee hakea kustannustehokkaita ja kannustavia ratkaisuja. 66 % sahateollisuuden hiilijalanjäljestä syntyy sahan ulkopuolella, raaka-aineen eli tukkipuun hankinnasta ja kuljetuksesta. Vaikuttavin keino päästöjen vähentämiseksi kustannustehokkaasti olisi biopohjaisen ammattidieselin käyttöönotto siten, että se ei heikentäisi teollisuuden kustannuskilpailukykyä 

Työkoneiden sähköistämisen päästövähennyspotentiaali tulisi huomioida nykyistä vahvemmin. Esimerkiksi sähkötrukkeja on jo saatavilla, mutta ne ovat merkittävästi kalliimpia kuin perinteiset polttomoottoritrukit. Sähkötrukkien markkinakehitystä vauhdittamaan ja kehitystyötä vahvistamaan tarvitaan kannustimia. Ilmastosuunnitelman mukaan selvitetään mahdollisuutta ottaa käyttöön sähkö- ja biokaasukäyttöisten traktorien ja muiden työkoneiden hankintatuki. Sahateollisuus kannattaa hankintatuen käyttöönottoa ja esittää, että selvitys käynnistetään välittömästi. 

Helsingissä 16.11.2022 

Anniina Kostilainen 

Sahateollisuus Ry 

anniina.kostilainen@sahateollisuus.com 

Puh 0445840164 

Share This