0sm89juzc4wj6vbr135qt7p7ntp3r4

VNS 7/2022 VP VALTIONEUVOSTON SELONTEKO MAANKÄYTTÖSEKTORIN ILMASTOSUUNNITELMASTA

Pyydettynä lausuntonaan maankäyttösektorin ilmastosuunnitelmaan Sahateollisuus ry toteaa: 

Aktiivisuuteen ja ilmastokestävyyteen kannustava metsäpolitiikka tuottaa vahvoja hiilivarastoja ja varmistaa pitkäkiertoisen raaka-aineen saatavuuden sekä metsien kasvun ja terveyden. 

Sahateollisuus kannattaa aktiiviseen metsätalouteen ohjaamista ja kannustamista. Maankäyttösektorin ilmastosuunnitelmassa tunnistettu metsien kasvun edistäminen on tärkeää. Aktiivisen metsätalouden tavoitteena tulee olla metsien terveyden, ilmastokestävyyden ja kasvukunnon vahvistaminen. Ilmastonmuutokseen sopeutumisessa on lyhyellä tähtäimellä vahvistettava erityisesti metsien tuhonkestävyyttä, mutta pitkällä tähtäimellä tunnistettava myös muuttuvan ilmaston vaikutus metsäluontoon ja tulevaisuuden teollisesti hyödynnettäviin puulajeihin. 

Metsien hiilinieluihin liittyy lukuisia epävarmuuksia. Metsien kasvun vahvistaminen on tapa, jolla metsien hiilinieluja voidaan vahvistaa riskittömästi. Metsien käyttöön kohdistuu monia odotuksia ja niiden tarjoamat monet ekosysteemipalvelut ovat kansallisesti merkittäviä. Metsille asetettavat ilmastotavoitteet eivät saa johtaa tilanteeseen, jossa metsiä tarkastellaan yksinomaan ilmastonmuutoksen hillitsemisen välineenä. 

Suomen metsien puuvarannoista 25 prosenttia sijaitsee turvemailla. Ilmastoviisas suometsien käyttö edellyttää paitsi menetelmien kehittämistä, myös tietopohjan ja toimijoiden osaamisen vahvistamista. Suometsien vesitalouden hallinta ja vesien suojelu, maaperäpäästöjen vähentäminen, jatkuvan kasvatuksen menetelmien laajentaminen suometsäkohteilla sekä tuhkalannoitus ovat esimerkkejä keinoista, joilla turvemaiden metsätaloutta voidaan kehittää. 

Sahateollisuuden toimintaedellytysten turvaamisen näkökulmasta on oleellista varmistaa metsien hyvä kasvukunto, turvata metsien järeytymiskehitys ja varmistaa puun saatavuus myös jatkossa. 

Helsingissä 16.11.2022 

Anniina Kostilainen 

Sahateollisuus Ry 

anniina.kostilainen@sahateollisuus.com 

Puh 0445840164 

Share This