0sm89juzc4wj6vbr135qt7p7ntp3r4

YMPÄRISTÖMINISTERIÖN LAUSUNTOPYYNTÖ LAUSUNTO LUONNONSUOJELUASETUKSEKSI

 

Pyydettynä lausuntona ympäristöministeriön esityksestä luonnonsuojeluasetukseksi Sahateollisuus ry toteaa:

5 § Suojellut luontotyypit

Asetusluonnoksen 5 §:n tarkoituksena on määritellä luonnonsuojelulain 64 §:n suojellut luontotyypit eli sellaiset luontotyypit, joiden suojellun luontotyypin säilymisen kannalta tärkeän esiintymän ympäristöviranomainen voi päätöksellään rajata suojeluun. Esiintymän on oltava luonnontilainen tai luonnontilaiseen verrattava.

Suojeltavien luontotyyppien määrittelyn tulee olla selkeä ja täsmällinen ja tarkkuustasoltaan yhtenevä kaikkien luontotyyppien osalta. Selkeillä määrittelyillä varmistetaan lain ennakoitavuus ja yhtenäisyys lain soveltamisessa eri alueilla

Luontotyyppien suojelussa tulisi keskittyä olemassa oleviin luontoarvoihin. Rajattavien esiintymien tulee olla koko alueeltaan luonnontilaisia tai siihen verrattava. Suojelun kohdentaminen potentiaalisesti itsekseen ennallistuviin tai esiintymien ennallistamista vaativiin osiin ei ole järkevää. Ennallistamiskelpoisissa kohteissa monimuotoisuuden vahvistamiseksi tulisi hyödyntää vakiintuneita vapaaehtoisuuteen perustuvia Metso- ja Helmi-ohjelmia. 

 Helsingissä 28.4.2023

Anniina Kostilainen
Sahateollisuus ry

 

 

Share This