0sm89juzc4wj6vbr135qt7p7ntp3r4

 

Sahateollisuus ry:n lausunto maa- ja metsätalousvaliokunnalle asiaan: E 32/2023 vp Valtioneuvoston selvitys: EU:n kestävän rahoituksen taksonomian delegoidut asetukset 

 

Sahateollisuus ry kiittää mahdollisuudesta lausua EU:n kestävän rahoituksen asiakokonaisuudesta. 

Eu:n kestävän rahoituksen taksonomian ympäristöä koskeva delegoidu asetus täydentää jo olemassa olevien, ilmastonmuutokseen sopeutumisen ja hillinnän tavoitteita neljällä muulla, vesivaroihin, kiertotalouteen, ympäristön pilaantumisen ehkäisyyn sekä monimuotoisuuden suojeluun liittyvillä ympäristötavoitteilla. Metsätalouteen, eli sahojen raaka-ainehankintaan liittyvät tavoitteet eivät vielä tässä vaiheessa kuulu taksonomian piiriin. Nykymuodossaan taksonomian kriteerit ovat sellaisia, että vain harvat sahateollisuuden toiminnot voidaan lukea taksonomian mukaisiksi. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että toiminta aiheuttaisi ympäristölle tai ilmastolle haittaa, pikemmin päinvastoin. 

Taksonomian kuusi ympäristötavoitetta ovat pääosin selkeitä ja taksonomianmukaisuuden raportointiin tarvittava tieto on monelta osin jo valmiiksi toimijoiden hallussa, esimerkiksi ympäristöluvan kautta. Sahateollisuus on jo aiemmassa kannassaan todennut, että kiertotalouden edistämistä koskeva tavoite on tärkeä ja kannatettava ilmaston ja ympäristön kannalta. Se tarjoaa tulevaisuudessa myös monia liiketoimintamahdollisuuksia alan yrityksille. Sahateollisuus pitää hyvänä sitä, että rakennusmateriaalien osalta tavoitellaan kierrätysmateriaalien osuuden nostamista pitkällä tähtäimellä. 

Sahateollisuus kiinnittää kuitenkin huomiota siihen, että lyhyellä ja keskipitkällä aikavälillä kierrätysmateriaalien saatavuus on huono ja mahdollisuudet saavuttaa 20 % kierrätysmateriaalin osuutta puurakentamisessa kotimaisista lähteistä ovat heikot. Näin ollen tavoite on epärealistinen. Tällä hetkellä kierrätysasteen nostaminen edellyttäisi regulaation kehittämistä kierrätettyjen tuotteiden käytettävyyden mahdollistamiseksi sekä kierrätysmarkkinoiden kehittämistä. Yksi ratkaisu markkinoiden kehittämiseksi olisi kierrätettävän osuuden vaatimusten nostaminen asteittain siten, että tavoiteltuun osuuteen pääsemiselle annettaisiin riittävä siirtymäaika. Sahateollisuus pitää erityisen tärkeänä, että Suomi varaa julkisia resursseja konkreettisiin toimiin, joiden avulla kriteerien vaatimukset tultaisiin saavuttamaan. Erityisesti puupohjaisten rakennusmateriaalien kierrätyksen ja uudelleenkäytön mahdollistamiseen on välttämätöntä kohdistaa julkisia TKI-resursseja. 

 

Helsingissä 4.10.2023 

Anniina Kostilainen
Sahateollisuus ry
anniina.kostilainen@sahateollisuus.com
Puh. 0445840164 

 

Share This