0sm89juzc4wj6vbr135qt7p7ntp3r4

Sahateollisuus ry:n lausunto maa- ja metsätalousvaliokunnalle asiaan: E 33/2023 vp Valtioneuvoston selvitys: Komission tiedonanto koskien kestävän rahoituksen kehystä, joka toimii käytännössä, Komission suositus kestävään talouteen siirtymistä varten annetun rahoituksen helpottamiseksi ja muut tiedonantoon liittyvät asiakirjat 

 

Sahateollisuus ry kiittää mahdollisuudesta lausua EU:n kestävän rahoituksen asiakokonaisuudesta. 

EU:n kestävän rahoituksen kehyksen tavoitteena on edistää yksityisten pääomavirtojen ohjausta tukemaan kestävää taloutta. 

Sahateollisuuden näkökulmasta kestävän talouden ohjauskeinot ovat haasteellisia. Taksonomiaa hyödynnetään sekä kestävän rahoituksen ohjaamisessa, että kestävän rahoituksen kehyksen mukaisessa raportoinnissa. 

Nykymuodossaan taksonomian kriteerit ovat sellaisia, että vain harvat sahateollisuuden toiminnot voidaan lukea taksonomian mukaisiksi. Tämä ei tarkoita sitä, että toiminta aiheuttaisi ympäristölle tai ilmastolle haittaa, pikemmin päinvastoin. Sahateollisuuden tuotanto on erittäin vähähiilistä ja tuotteiden hiilikädenjälki on korkea. Lisäksi tuotteiden raaka-aine hankitaan kestävistä lähteistä. Toimintaa ohjaa sertifioinnin ja ympäristöjärjestelmien vaatimukset. Taksonomiaa arvioidessa ja hyödyntäessä on tärkeä tunnistaa, että pelkkä taksonomian mukaisuus ei riitä määrittelemään toimintojen tai tuotteiden kestävyyttä. 

Jo nyt on nähtävissä, että monet rahoituslaitokset käyttävät taksonomiaa määrittelemään toimintojen kestävyyttä. Tämä saattaa vaikuttaa rahoituksen saamiseen sellaisissakin kohteissa, jotka tosiasiallisesti täyttävät useimmat yleisesti tunnetut kestävyyden vaatimukset, kuten hiilijalanjäljelle, toiminnan ekosysteemivaikutuksille tai sosiaaliselle kestävyydelle asetetut tavoitteet. Sahateollisuus näkeekin merkittävänä riskinä sen, että taksonomiaa pyritään jatkossa soveltamaan myös sellaisissa käyttötarkoituksissa, joihin sitä ei ole tarkoitettu. Erityisesti tulee välttää sitä, että taksonomialla todennettaisiin jatkossa kestävyyttä erilaisissa lainsäädännöllisissä kokonaisuuksissa. 

Kestävän rahoituksen kehyksen mukaiset raportointivaatimukset eivät vielä koske kaikkia sahateollisuuden yrityksiä. Jatkossa raportointivelvoitteiden laajentuminen tulee aiheuttamaan haasteita erityisesti niille yrityksille, joiden tietojärjestelmät ovat vielä kehittymättömiä. On selvää, että raportoinnin toteuttaminen ja siihen tarvittavan osaamisen saavuttaminen vaativat toimijoilta merkittävää panostusta ja tukea julkiselta sektorilta. 

Valtioneuvoston selvitys toteaa, että Suomi pyrkii vaikuttamaan, että taksonomian taloudelliset toiminnot muodostaisivat mahdollisimman kattavan kokonaisuuden, jotta entistä useammalla sektorilla ja taloudellisella toimijalla olisi mahdollisuus pyrkiä taksonomian mukaisuuteen. Tässä vaikuttamistyössä on tärkeää, että kilpailevien raaka-aineiden ja toimialojen välille ei aiheuteta epätervettä kilpailuasetelmaa. 

 

Helsingissä 4.10.2023 

Anniina Kostilainen
Sahateollisuus ry
anniina.kostilainen@sahateollisuus.com
Puh. 0445840164 

 

Share This