0sm89juzc4wj6vbr135qt7p7ntp3r4

ASIA: HE 48/2023 VP HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE LAIKSI METSITYKSEN MÄÄRÄAIKAISESTA TUKEMISESTA ANNETUN LAIN 6 JA 29 §:N MUUTTAMISESTA

 

Sahateollisuus kiittää mahdollisuudesta lausua joutoalueiden metsitystuen päättymisen siirtymävaihetta koskevasta hallituksen esityksestä. Esityksen tavoitteena on varmistaa, että voimassa olevan eli vuoden 2023 lopussa päättyvän tukijärjestelmän nojalla myönnettyjen metsitystukien maksatukset jatkuisivat. Lisäksi säädetään tuensaajan velvoitteesta säilyttää metsitetty alue metsämaana. Sahateollisuus ry:llä ei ole huomioita lain yksityiskohtiin.

Sahateollisuus haluaa kuitenkin nostaa esiin maankäyttösektorin merkityksen ja korostaa maankäyttösektorin ilmasto-ohjelman mukaisten nielujen vahvistamiseksi tehtävien toimenpiteiden tärkeyttä. Hiilineutraaliustavoitteiden saavuttaminen edellyttää toimenpiteiden jatkamista kaikilla sektoreilla. 

Sahateollisuus tuottaa sahatavaraa ja sen jatkojalosteita, joita hyödynnetään mm. puurakentamisen raaka-aineena. Puurakentaminen vähentää rakentamisen ilmastopäästöjä ja tuottaa pitkäaikaisia hiilen varastoja. Puun käytön lisääminen rakentamisessa ja puutuotteissa onkin yksi keino lisätä hiilen varastoja Suomessa. Tämä on myös osa maankäyttösektorin toimenpidekokonaisuutta ja ilmasto- ja energiastrategian tavoitteita. Puurakentamisen ja puun käytön edistämiseen tulisikin kiinnittää erityistä huomiota.

Sahateollisuus pitää tärkeänä, puun saatavuus teollisen jalostamisen tarpeisiin turvataan. Avain tähän on metsävarojen riittävyys ja hyvä kasvukunto. Sahateollisuus kannustaa toteuttamaan pitkäjänteisesti ja kokonaisvaltaisesti toimia, joilla vahvistetaan metsien kasvua ja terveyttä sekä ehkäistään metsäkatoa. Myös joutokäytössä olevien alueiden metsittäminen on yksi keino lisätä metsäpinta-alaa ja siten myös hiilensidontaa.

 

Helsingissä 23.10.2023 

 

Anniina Kostilainen

Sahateollisuus Ry
anniina.kostilainen@sahateollisuus.com
Puh 0445840164 

Share This