0sm89juzc4wj6vbr135qt7p7ntp3r4

 

 

 U 4/2024 vp Valtioneuvoston kirjelmä komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi seurantakehyksestä selviytymiskykyisiä Euroopan metsiä varten 

 

Pyydettynä lausuntonaan Valtioneuvoston kirjelmästä eduskunnalle komission ehdotuksesta seurantakehyksestä selviytymiskykyisiä Euroopan metsiä varten Sahateollisuus ry toteaa:

Valtioneuvoston kanta komission ehdotukseen on perusteltu ja kirjelmä on hyvin laadittu. Sahateollisuuden näkökulmasta on tärkeää, että kaikessa Suomen vaikuttamisessa korostetaan kansallista liikkumavaraa sekä metsäpolitiikan säilyttämistä kansallisen päätöksenteon piirissä. Metsät ovat Suomen tärkein luonnonvara ja niiden käytöstä on pystyttävä jatkossa päättämään kansallisesti kilpailukyky, puun saatavuus ja huoltovarmuus huomioiden.

Valtioneuvoston mukaan ehdotuksen aiheuttamaa hallinnollista taakkaa ja kustannuksia tulisi pyrkiä rajaamaan. Valtioneuvosto toteaa kannassaan, että erityisiä lisäkustannuksia aiheuttaisi vanhojen ja luonnontilaisten eli iki- ja aarniometsien kartoittaminen. Sahateollisuus pitää välttämättömänä, että vanhat ja luonnontilaiset metsät kartoitetaan julkisen tahon toimesta. Kohteiden kartoittamatta jättäminen johtaisi maanomistajien kannalta kohtuuttomaan tilanteeseen. Suomi on sitoutunut hallitusohjelmassa suojelemaan jäljellä olevat vanhat, luonnontilaiset metsät. EU:n metsäkatoasetus edellyttää, että hakkuita ei toteuteta luonnontilaisissa metsissä. Uusiutuvan energian direktiivi REDDIII edellyttää hakkuiden välttämistä iki- ja aarnimetsissä.

Valtakunnan metsien inventointi (VMI) on tärkeä työkalu metsien tilan seuraamiseksi ja sen kehittämiseen on tärkeä panostaa. Kuten Valtioneuvosto kannassaan korostaa, EU-linjauksilla ei tule syrjäyttää nyt jo kerättyä laadukasta tietoa ja aikasarjoja. Valtioneuvosto korostaa tietoon pohjautuvaa päätöksentekoa. Tätä varten tarvitaan pitkän aikavälin mitattua monipuolista tietoa. EU-tasoisen monitorointijärjestelmän rakentaminen ei saa vaarantaa kansallisten seurantajärjestelmien asemaa nyt, eikä tulevaisuudessa. Myös päällekkäisten järjestelmien kehittämistä tulee välttää.

Jatkossa yritykset tarvitsevat yhä tarkempaa tietoa oman toimintansa vaikutuksista sekä toiminnan jalanjäljen, että kädenjäljen mittaamiseen. Puuta jalostavan teollisuuden monimuotoisuustiekartan yhteydessä tarkasteltiin mittausteknologian kehitystä ja sen tarjoamia mahdollisuuksia. Tulevaisuudessa teknologinen kehitys mahdollistaa hyvin tarkan tiedon keräämistä sekä lentolaserkeilauksena toteutettavan kaukokartoituksen, että metsäkoneiden keräämän tiedon avulla. Tätä kehitystä tulee tukea. Teknologian kehittäminen tapahtuu erityisesti yksityisissä yrityksissä, joita Suomessakin on useita. Tälle kehittyvälle yritystoiminnalle tulee luoda houkuttelevat puitteet, eikä kilpailua tule vääristää kankeilla tai yksipuolisilla EU-tason ratkaisuilla.

Helsingissä 26.2.2024

Anniina Kostilainen
Yhteiskuntasuhdepäällikkö

Sahateollisuus ry

Share This