0sm89juzc4wj6vbr135qt7p7ntp3r4

 

 

 

Asia: E 10/2024 vp Valtioneuvoston selvitys: Komission tiedonanto – EU:n vuoden 2040 ilmastotavoite sekä eteneminen kohti ilmastoneutraaliutta vuoteen 2050 mennessä 

Sahateollisuus kiittää mahdollisuudesta antaa näkemyksensä EU:n ilmastotavoitteen asettamisesta. Sahateollisuus kiinnittää huomiota seuraaviin asiakohtiin: 

Suomen kannassa mainitaan bioperäisen hiilidioksidin varastoiminen pitkäikäisiin tuotteisiin. Tätä on mahdollista toteuttaa jo olemassa olevilla ratkaisuilla lisäämällä puurakentamisen osuutta. Puurakentaminen mahdollistaa paitsi rakentamisen aikaiset päästövähennykset, myös merkittävät puutuotteiden hiilivarastot. Suomen tulisi ottaa aktiivinen kanta puurakentamisen edistämiseen ja kirjata se myös Suomen kannaksi, nyt asiaa ei tunnisteta riittävästi. 

Energiatavoitteissa tulee varmistaa, että puun energiakäytön edellytyksiä ei heikennetä poliittisin päätöksin. Tämä tulee kirjata Suomen yhdeksi keskeiseksi kannaksi. Puu on energiamuotona uusiutuva sekä tärkeä hajautetun energiatuotannon lähde, joka on myös huoltovarmuuden toteutumisen kannalta keskeisessä roolissa. 

Myös ilmasto- ja energia-asioissa tulee pyrkiä aiempaa paremmin siihen, että taloudelliset vaikutukset arvioidaan huolellisesti jo tiedonantoa laadittaessa. Erityisesti aikanaan laadittavissa toimeenpanevissa lainsäädäntöehdotuksissa tulee toteuttaa huolellisesti laaditut arviot esitysten taloudellisista vaikutuksista myös yritysten kilpailukyvyn näkökulmasta. 

Materiaalin mukaan komission tulee huomioida ehdotuksessaan kilpailukykyasiat. Erityisen tärkeää on, että komissio huomioi kustannuskilpailukyvyn näkökulman. Myös Suomen tulisi huomioida tämä vaikuttamisessaan. Komissio keskittyy usein tarkastelemaan ainoastaan tuottavuuskilpailukykyä. Kuitenkin kokonaiskilpailukyvyn näkökulmasta kustannuskilpailukyky on aivan yhtä merkityksellistä, kuin tuottavuuskilpailukykykin. 

Esillä oleva LULUCF-sektorin ja maataloussektorin yhdistäminen ei saa johtaa entisestään kasvavaan paineeseen metsien hiilinielutavoitteita kohtaan. 

Helsingissä 28.3.2024 

Anniina Kostilainen 
Sahateollisuus ry 

Share This