0sm89juzc4wj6vbr135qt7p7ntp3r4

Sahateollisuuden lausunto maa- ja metsätalousvaliokunnalle asiasta VNS 2/2027 vp Valtioneuvoston selonteko julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2025-2028.

 

Sahateollisuus ry kiittää mahdollisuudesta antaa lausunto ja toteaa seuraavaa: 

Tutkimusta ja kehitystä tulee tehdä yhteistyössä yksityisen sektorin kanssa 

Maa- ja elintarvike- sekä biotaloussektorin huoltovarmuuteen ja viennin edistämiseen kohdennetaan 10 milj. euroa vuodessa vuodesta 2025 lukien. T&K-toimintaan kohdennetaan hallinnonalalla lisäystä kehyskaudella keskimäärin n. 7 milj. euroa vuodessa, josta 4 milj. euroa kohdennetaan biotalouden T&K-toiminnan tukemiseen ja keskimäärin n. 3 milj. euroa tutkimuslaitosten post-doc -ohjelmaan. Sahateollisuus katsoo, että kyseinen rahoitus tulee kohdentaa sellaiseen toimintaan, joka edistää saha- ja metsäteollisuuden yritysten kansainvälistä kilpailukykyä. Tarkempi rahojen käytön suunnitelma tulee tehdä korostetun läheisessä vuoropuhelussa yritys- ja julkisen sektorin välillä. 

Puurakentamisen edistämiseen konkreettisia toimia

Sahatavaran käyttö kotimaassa on vähentynyt viimeisen 20 vuoden aikana viidestä miljoonasta kuutiosta 2,5 miljoonaan kuutioon vuodessa. Samaan aikaan puurakentamisen määrän lisäämiseksi on asetettu poliittisesti monia tavoitteita, jotka eivät ole merkittävästi edistyneet. 

Pääministeri Petteri Orpon hallitusohjelmassa päätettiin seuraavaa: ”Edistetään kotimaiseen uusiutuvaan raaka-aineeseen perustuvan teollisuuden arvonlisän nostamista. Puun käytössä pyritään mahdollisimman korkeaan jalostusasteeseen. Puurakentamista lisätään kannustimin sekä purkamalla siihen liittyvää sääntelyä. TKI-rahoitusta kanavoidaan puurakentamiseen ja panostetaan alan koulutukseen.” Käytännössä puurakentamiseen ei kuitenkaan ole kanavoitu lisärahoitusta, joten tätä linjausta ei ole noudatettu. Eduskunnan ja maa-ja metsätalousvaliokunnan tulisikin edellyttää valtioneuvostolta, että se ryhtyy toimiin tämän tavoitteen saavuttamiseksi tai muutoin tällä eduskuntakaudella puurakentamisen edistämistä ei tapahdu konkretian tasolla. 

Vanhojen ja luonnontilaisten metsien määrittelyn kartoitus lisää kustannuksia 

Suomi on sitoutunut hallitusohjelmassa suojelemaan jäljellä olevat vanhat, luonnontilaiset metsät. Valtioneuvosto on laatimassa määritelmiä vanhoille metsille, jonka jälkeen ne on tarkoitus suojella valtion metsissä. Määritelmä tulee vaikuttamaan myös yksityisiin metsänomistajiin. EU:n metsäkatoasetus edellyttää, että hakkuita ei toteuteta luonnontilaisissa, eli ikimetsissä. Uusiutuvan energian direktiivi REDDII edellyttää hakkuiden välttämistä iki- ja aarnimetsissä. 

Sahateollisuus pitää välttämättömänä, että vanhat ja luonnontilaiset metsät kartoitetaan julkisen tahon toimesta. Kohteiden kartoittamatta jättäminen johtaisi maanomistajien kannalta kohtuuttomaan tilanteeseen. Tähän kartoitustyöhön tulee varata riittävä rahoitus. 

Metsien kasvun edistäminen ja oikea-aikainen metsänhoito

Metsien kasvun edistäminen on välttämätöntä puuraaka-aineen saannin turvaamisen, metsien hiilensidonnan ja monimuotoisuusarvojen yhteensovittamiseksi ja puupohjaisen biotalouden kehityspotentiaalin turvaamiseksi. Oikea-aikainen metsänhoito turvaa metsien terveyttä ja kasvukykyä. Sahateollisuus katsoo, että metsätalouden kannustejärjestelmän leikkauksia tulee välttää, jotta metsien tulevaisuuden kasvua ei vaaranneta. 

 

Helsingissä 13.5.2024

Anniina Kostilainen 

Yhteiskuntasuhdepäällikkö
Sahateollisuus ry 

 

Share This