0sm89juzc4wj6vbr135qt7p7ntp3r4

 

 

ASIA: E 30/2024 VP VALTIONEUVOSTON SELVITYS: E-KIRJE EU:N KOMISSION TIEDONANNOSTA BIOTEKNOLOGIAN JA BIOVALMISTUKSEN VAUHDITTAMISEKSI EU:SSA

 

Sahateollisuus ry kiittää mahdollisuudesta lausua e-kirjeestä koskien asiaa EU:n komission tiedonanto bioteknologian ja biovalmistuksen vauhdittamiseksi EU:ssa.

Suomalaiset metsävarat antavat hyvän pohjan biotalouden kehittämiseen. Tässä yhteydessä on tarkasteltava Suomen metsävaroja kokonaisvaltaisesti sekä niiden tarjoamien monipuolisten ekosysteemipalvelujen, että puun tuotannon ja teollisuuden raaka-aineen saatavuuden turvaamiseen näkökulmasta. Kilpailukykyinen toimintaympäristö ja raaka-aineen riittävä saatavuus on edellytys kehittyvälle biotaloudelle. Suomalainen puuntuotantomalli, joka tähtää luontaisen metsäekosysteemin turvaamiseen puuntuotannon rinnalla, on Euroopankin mittakaavassa poikkeuksellinen ja tarjoaa oikein hyödynnettynä Suomelle merkittäviä mahdollisuuksia.

Tärkeä osa biotalouden tarjoamia mahdollisuuksia on puurakentaminen. Puurakentaminen tulisi tunnistaa horisontaalisesti biotaloutta käsittelevissä ja ohjaavissa dokumenteissa, kuten tässä tiedonannossa. Nyt puurakentamisen edistämistä ei ole lainkaan mainittu Suomen kannassa. Tälläkin hetkellä puun osuus Euroopan rakentamisessa on vain yhden prosentin luokkaa, kun vastaavasti betonin osuus on yli 72 prosenttia. Puurakentamisen potentiaali Euroopan ilmastotavoitteiden saavuttamisessa on valtava.

Niin Suomessa kuin Euroopassa halutaan nostaa biotalouden jalostusarvoa ja tuottaa korkean arvonlisän tuotteita. Yksinkertainen ja toimiva olemassa oleva ratkaisu tähän olisi puurakentamisen lisääminen koko Euroopan unionin alueella. Sahateollisuuden mielestä Suomen kannassa tulisikin huomioida biovalmistuksen laajapohjainen määrittely, jotta se ei sulje esimerkiksi puurakentamista pois. Aloitteen tulee mahdollistaa puuta jalostavan teollisuuden asioiden edistäminen kokonaisvaltaisesti.

Tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotukia tulee kohdistaa puurakentamisen ja siten biovalmistuksen edistämiseen. Puurakentamisen arvoketjut tarjoavat mahdollisuuksia sekä teollisen mittakaavan tuoteinnovaatioille että pienemmän mittakaavan ratkaisuille. Suomen tulisikin pitkäjänteisesti ja kokonaisvaltaisesti edistää puurakentamisen kehittymistä koko sen mahdollistamassa laajuudessa, mukaan lukien kiertotalouden ratkaisujen edistäminen. Monet puutuoteteollisuuden yritykset ovat pieniä, eikä niillä ole kokemusta TKI-toiminnasta. TKI- politiikassa tulisikin huomioida korostetusti se, että prosessi mahdollistaa myös pienempien toimijoiden mukaan pääsyn. Tämä edellyttää sitä, että prosessit eivät ole hallinnollisesti liian raskaita.

Helsingissä 10.6.2024

Anniina Kostilainen
Sahateollisuus ry

Share This