0sm89juzc4wj6vbr135qt7p7ntp3r4

RAPORTTI 2021

Itsenäisen sahateollisuuden sosiaaliset ja taloudelliset vaikutukset

Sahateollisuuden vaikuttavuus Suomessa

Itsenäisen sahateollisuuden sosiaaliset ja taloudelliset vaikutukset -raportti on laadittu vuonna 2021. Raportin tekoon on osallistunut 26 itsenäistä sahayritystä.

Yhteenlaskettu vuotuinen liikevaihto

Vuotuinen palkkasumma

Yhteiskunnalle vuosittain maksetut verot

”Kun sahalta kuuluu meteliä, niin asiat ovat hyvin”

Itsenäiset sahat ovat paikkakunnallaan monin tavoin mukana ihmisten arjessa mutta vaikuttavat myös niin alueellisesti kuin valtakunnallisestikin.

Raportissa käsitellään muun muassa seuraavia vaikuttavuuden osa-alueita.

taloudellinen HYVINVOINTI

Sahateollisuuden taloudellinen vaikutus sekä paikallisesti että koko yhteiskuntaan on merkittävä. Sahat maksavat huomattavan määrän metsänomistajien kantorahatuloista, maksavat palkkoja ja veroja sekä tuovat vientituloja Suomeen.

työturvallisuus

Työnantajan sosiaalinen vastuu pitää sisällään turvallisen työympäristön tarjoamisen työntekijöille. Lakisääteisten toimenpiteiden lisäksi työnantajat pystyvät kehittämään työturvallisuuskulttuuria myös itsenäisin toimenpitein.

TYÖHYVINVOINTI

Turvallinen ja terveellinen työpaikka muodostaa työhyvinvoinnin peruskulmakiven. Sen lisäksi, että sairaudet ja tapaturmat vaikuttavat yksilön hyvinvointiin, näkyvät lisääntyneet poissaolot myös muiden työntekijöiden työkuormituksessa

Suora ja välillinen työllistävyys

Sahat tarjoavat vakituisia ja pitkäaikaisia työpaikkoja. Yksi sahatyöpaikka työllistää välillisesti koko arvoketjussa keskimäärin kolme henkilöä.

Juuret syvällä Suomessa

  • Sahat ovat kuntien tärkeitä veto- ja pitovoimatekijöitä, jotka tuottavat monin tavoin hyvinvointia paikallisyhteisöön, tuovat palkka-, vero- ja vientituloja sekä ovat luotettavia ja pitkäaikaisia työnantajia.
  • Sahat ovat myötävaikuttaneet puurakentamisen kehittymiseen, joka on kautta aikojen ollut Suomessa perinteikäs rakentamistapa. 
  • Itsenäiset sahat ovat sitoutuneet toimimaan Suomessa eivätkä siirry edullisempien tuotantokustannusten perässä ulkomaille. Sahat hyödyntävät kotimaista raaka-ainetta.

Veto- ja pitovoimaa

Sahat ovat edelleen monien kuntien tärkeitä veto- ja pitovoimatekijöitä, jotka tuottavat monin tavoin hyvinvointia paikallisyhteisöön, tuovat palkka-, vero- ja vientituloja sekä ovat luotettavia ja pitkäaikaisia työnantajia.

Sukupolvien mittainen historia

Monet Sahateollisuus ry:n jäsensahoista ovat toimineet keskeytyksettä jo useiden sukupolvien ajan − jopa yli sata vuotta. Kasvolliset perheyhtiöt ovat sitoutuneita kestävään ja kauas tulevaisuuteen ulottuvaan liiketoimintaan omalla paikkakunnallaan. 

Yhteiskunnan avaintoimija

Sahateollisuus on ollut keskeisessä roolissa suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan rakentajana jo teollisuuden alkuajoista lähtien.  

Historiassa, nykypäivänä ja tulevaisuudessa

  • Sahatavara on ollut suomalaisen teollisuuden tärkeimpiä vientiartikkeleita jo 1700- luvulla.  
  • 2020-luvulla sahateollisuuden tuotteet ovat edelleen vientitilastojen kärjessä. 
  • Ekologisten ja vähähiilisten rakennusmateriaalien kysyntä kasvaa edelleen ja alan tulevaisuus näyttää valoisalta.

INFO

Sahateollisuus työllistää

Sahateollisuus on merkittävä työllistäjä Suomessa. Sahateollisuus ry:n jäsensahat työllistävät noin puolet (3074 henkilötyövuotta) koko sahateollisuuden toimialasta. Koko puutuoteteollisuus, mukaan luettuna huonekaluteollisuus, työllistää noin 30 000 henkilötyövuotta.

Työturvallisuus

Työnantajan sosiaalinen vastuu pitää sisällään turvallisen työympäristön tarjoamisen työntekijöille. Lakisääteisten toimenpiteiden lisäksi työnantajat pystyvät kehittämään työturvallisuuskulttuuria myös itsenäisin toimenpitein.

Työhyvinvointi

Turvallinen ja terveellinen työpaikka muodostaa työhyvinvoinnin peruskulmakiven. Sen lisäksi, että sairaudet ja tapaturmat vaikuttavat yksilön hyvinvointiin, näkyvät lisääntyneet poissaolot myös muiden työntekijöiden työkuormituksessa – ne pitää jonkun tuurata, ja useimmiten tämä näyttäytyy lisääntyneinä ylityötunteina.

Koulutus ja rekrytointi

Sahateollisuus kantaa monia muita toimialoja enemmän vastuuta uusien työtekijöiden kouluttamisesta alalle. Valmiita sahatyöntekijöitä on hankala löytää, sillä sahateollisuuden tehtäviin valmistavaa koulutusta on vuosien varrella ajettu alas. Esimerkiksi puutekniikan insinöörien koulutus on kutistunut seitsemästä koulutusta järjestävästä tahosta vain yhteen. 

Viestintä ja yritysimago

On tärkeää viestiä sahateollisuuden vaikutuksista kaikilla yhteiskuntavastuun alueilla. Viestinnällä voidaan vaikuttaa muun muassa toimialan imagoon ja houkuttelevuuteen ja luoda läpinäkyvyyttä sidosryhmiin päin. 

Paikallisyhteisössä mukana

Sahat vaikuttavat paikallisyhteisössään työllistämällä ja tuomalla tuloja aluetalouteen. Sahat maksavat huomattavan summan kantorahatuloja paikallisille metsänomistajille sekä maksavat merkittävän summan palkkoja työllisille sekä suoraan että välillisesti. 

Sahat luomassa taloudellista hyvinvointia

Sahateollisuuden taloudellinen vaikutus sekä paikallisesti että koko yhteiskuntaan on merkittävä. Sahat maksavat huomattavan määrän metsänomistajien kantorahatuloista, maksavat palkkoja ja veroja sekä tuovat vientituloja Suomeen. 

Vientituloja Suomeen

Suomalaisen sahatavaran viennillä on pitkät perinteet. Edelleen suurin osa Suomessa tuotetusta sahatavarasta, noin 75 %, päätyy vientiin. 

yhteystiedot

+358 20 779 0960

info@sahateollisuus.com

Säästöpankinranta 4 C 24, 00530 HELSINKI

Suomalaisen sahateollisuuden etujärjestö

Sahateollisuus ry edistää jäsenyhtiöidensä liiketoimintaa näiden etuja valvomalla.  Yhdistyksen jäsenistö koostuu n. 30:stä eri puolilla maata toimivasta yrityksestä. Lähes kaikki jäsenemme ovat kasvollisia perheyrityksiä.